Openzela inayi gandjwa we koomuma

0
439

KuLoide Jason

OIPANDAHANGANO-Yamwe yomaakalimo yomomukunda Eehe moshikandjohogololo shaOutapi moshitopolwa shaMusati oya indile opo openzela yaakulupe niilema yi ninge hayi kwatelwa kopoosa oshoka aakulupe oya ninga iihakanwa yoku landithwa iinima yiikengelela ngele ya kwata.

Mboka ya popi naKundana oshiwike shayi oya ti ngashingeyi aakulupe ohaya kondekelwa ashike pomahala gopenzela taya pulwa ya lande iinima kaayi na shilonga nenge yaa shi yoshili yo ishewe kayi na ongushu. Shika oya ti otashi yemateke noonkondo.

“ Omathimbo gamwe mboka haya landitha otwaadha nduno ya lamba aakulupe niinima yawo mbyoka yofaasa taya ti ‘Kuku landa’ ihe ngele omukulupe ina landa itaya thuwa omanga inaya landa iinima mbyoka. Naashika eyugo pamukalo gwoshikengelela,” gumwe gwomaakwashigwana ngoka inaa hala a tumbulwe kedhina osho a hokolola.

Oya ti aakulupe unene yomomukunda nguka naamboka yo popepi oyo ngashingeyi taya tekula aatekulu yawo ihe komagumbo ohaya thikiko yena ashike uuthilinga omanga iimaliwa ya yiwa nayo kaa landithi.

Oya tsikileko woo kutya ngashingeyi opuna woo oongangala ndhoka hadhi kala dha ningila aakulupe mbaka iilangela miihwa opo ya ya kule ko uundjato wawo yo ya fadhuke po .

Oya ti wo kutya ka kele kwaa mbyoka ya tumbulwa metetekelo aakulupe wo nayo ngashingeyi oya ningwa iihakanwa yomalovu taya landa po iimaliwa aihe omalovu oshoka omuntu okuna okeshe peke.

Ashike omupopiliko omukuluntu gwuuministeli wondjala nuukalinawa wopankalathano Lot Ndamanomhata okwa ti kutya uuministeli mbuka owu na sha ashike negandjo lyiimaliwa mbika no kau na mo onyala nkene yi na oku longithwa.

“Omadhilaadhilo omawanawa shili ashike tse ongoministeli yi na oshinakugwanithwa shika ka tuna ompango ndjoka tayi tu pitike opo tu kale twa tya ko sha kelongitho lyiimaliwa mbyoka,” Ndamanomhata a ti ngaaka.

Okwa tsikileko wo ta ti oku longitha nawa oshimaliwa shoka oshinakugwanithwa shaamboka haye shi pewa nokwe ya pe omayele kutya naye shi kwa te nawa yo woo ye shi longithe shoka sha nuninwa.

Okwati aakulupe mboka taya iyadha iimaliwa yawo ya longithwa pamukalo gwoludhi inaa ye gu panda oya manguluka oku ka lopota kopolisi yili popepi nayo.

Ashike okwa dhenge wo omuthindo kutya ngele opwa tulwa elandulathano lyoku ka kwatela kopoosa ngaashi aakwashigwana taya kondjitha nena otali ka pula ondjila onde oshoka omuna iinima oyindji yili mo ngaashi oshimaliwa shosheenditho okuya komahala hoka kuna oopoosa.

Ashike omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaMusati Warrant Lineekela Shikongo okwa ti kutya moshitopolwa shawo moka omwali ashike mwa lopotwa oshiningwanima shimwe nomukuupe ngoka okwa li a patulula oshipotha nomufekelwa okwa ali a mangwa po kopolisi.
“Ihe konima omutamanekwa okwa si noshipotha oshali she ekelwahi noku pata,”Shikongo ati ngaaka.

Okwa tsikileko woo ta ti omahala ogendji ngoka geli popepi nopolisi aapolisi ohaye ga patolola na oshidhigu iinima yoludhi ndoka yi holoke.

Ihe okwa ti nonande iinima ngaa mbika otayi ningwa omathimbo gamwe iipotha inayi patulula ngaashi shina oku kala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here