Oshikoto sha pandulwa sho shalongo nuudhiginini

0
115

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Aalongi naalongwa moshitopolwa shElongo mOshikoto oya tangwa omolwiilonga yawo yuudhiginini omumvo gwa yi.

Aalongi naalongwa oya kombwa kombunda kOmunangeshefa John Akapandi Endjala pethimbo lyoshiithanene shegandjo lyomapole nomakopi koosikola , kaalongi nokaalongwa mboka ya li ya longo nawa miilonga yawo omvogu.

Oshiithanene shika hashi ningwa omvo kehe osha ningilwa pEkamuti mOndangwa oshiwike sha yi sho aalongwa, aalongi naavali ya li ya gongala opo ya tyapule iizemo yiilonga yawo yo ishewe ya tale kutya mpoka pwa longwa onkudhu otapu longululwa ngiini.

Endjala ngoka oye ali omupopi a simana esiku ndyoka okwa gandja etumwalaka lyesiku, moku pandula noku holola etumba oshowo enyanyu molwiilonga iiwanawa no yuudhiginini mbyono oosikola dhomoshitopolwa tadhi longo, shono sheeta elongo li kale pondondo yopombanda moshitopolwa ashihe.

“Omukulu gwonale okwa tile shi alula oshina ondjambi yo iizemo yiilonga ohayi imonikila aluhe keteyo, nena shoka wa kuna osho to ka teya, ino kala to kunu omakunde ngoye wa tegelela wu teye omapungu, tu longeni muukumwe tu yambulepo elongo lyaanona yetu mboka oyo aaleli yokomongula,” Endjala a indile.

Ta ti aakuluntu yelongo moshitopolwa pamwe naalongi oye shi ulike kutya otaye shi pondola aluhe , noya ulike woo eitulemo lyawo melongo lyaanona aaNamibia. Ta ti nonande moshitopolwa omuna oosikola tadhi longo nuunkundi otaya kambadhala ya tale omikalo ndhoka taya vulu okweeta po dho dhi kwathele aanona koosikola ndhoka.

Endjala okwa tothamo osikola ya Tsintsabis, ndjono inaayi pititha nande okanona kamwe mekonakono lyondondo onti-10 omvogu, a ti otaya longo pamwe nomukuluntu gwelongo oshowo Ngoloneya goshitopolwa, ya talelepo osikola ndjoka mbala, yo taya tala kutya uunkundi wa shike wuliko, nonkene ta wu kandulwa po.

“Otashi yemateke okutala moshitopolwa muna oosikola tadhi piti nawa, ashike omuna woo dhimwe itaadhi pititha aanona nenge tadhi gandja iizemo ya nkundipala noonkondo, tse aanangeshefa moshilongo otwi ilongekidha okukwatha mpoka tatu vulu opo tu yambulepo noku humitha komeho elongo lyaana yetu,” a uvaneke ngaaka.

Okwa kumike aavali yiitulemo melongo lyoyana, yo aanona nayo taya kala aadhiginini miinyangadhalwa yawo yoskola, opo ya ka kale yena oonkalamwenyo dhili nawa.
Ta ti eitulemo olyo oshinima sha simana aluhe melongo.

Aanaskola oshowo aalongi noosikola ndhoka dha longa nawa odha pewa omapapa, oonzapo nomakopi shi ikwatelela kiilonga yawo mbyoka ya longo omumvo gwayi.
Oshitopolwa shaShikoto osha tseyika nawa kadhenga mElongo moshilongo ashihe, ngele tashiya kiizemo yondondo onti-10.

Konyala uule womimvo omugoyi(9) dha piti osho sha kala ponomola yotango miizemo yahugunina mondondo ndjoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here