Oiponga yomatuwa onghee tai londo

0
724

Komutoolinghundana

WINDHOEK – Omanga inatu fika poshivilo shikwao shomoivilo ya fimana yomatango manene shaPaasa, natango onghee ngoo omwaalu woiponga yomatuwa meendjila doshilongo wa finda komesho.

Eshi odula tai loko neendjila da tuta, oku niwe eipulo linene kombinga yekanifo leemwenyo moiponga yomatuwa meendjila moNamibia.

Ovashingi vahapu natango otava shingi nouhasha eshi tashi eta oiponga. Opolifi moitukulwa ihapu yoshilongo oya popya koikundaneki kutya, ovanambelewa voMotor Vehicle Accident Fund nande va kendabala kuyandja omivalu yoiponga oshiwana peemhito dihapu, inashi eta po elunduluko.

Mexuliloshivike omunambelewa wopolifi omukonaakoni Kauna Shikwambi okwa shiivifa omafyo okupitila moiponga ya yooloka ngaashi ovakwaita veameno vavali va fila moshiponga shetuwa pOkahandja, oshiponga shavavali va fila moWindhoek koWestern Bypas mwa fila ovanhu vavali, noshiponga sha etifwa komushingi a henuka omeva.

Shikwambi ota ti, vamwe vomovashingi meendjila da ningwa omalambo komeva molwodula ya loka ya diinina moitauwa ihe na lukolongo naai i na oteya, natango otava shingilile.

Ota ti, ovashingi vamwe otave lidenge pomatondokelo omeva omilamba, ilo inava tala opo pe na omilonga voo inava tala koilanduli sha talika ko kutya ova dina omadididliko tae va londwele koiponga.

Oitukulwa 10 I Ii komesho moiponga yomatuwa oyo; Khomas, Erongo, Otjozondjupa, Oshana, Oshikoto. Shikwambi ta weda po kutya, ihapu yoyeetifi yoiponga moitauwa yakula ye lipyakidila efimbo keshe ngaashi mondjila yoB1 oya etifwa konhapo ya pitilila, okupitilila omuxwekela womatuwa ponhele ya puka, sha etifa omaingwadjulo mumwe omatuwa mahapu. MoWindhoek omuyadi ovakalimo, omwa didilikwa oiponga i li pombada yomwaalu wovaendi vokolupadi va ngwadjulwa komatuwa.

Ta fatulula kutya oiponga imwe oya etifwa kouhasha meshingo, omatuwa amwe okwe lidenga oipala mumwe onghee atushe ovashingi, ovatwaalelwa novaendi kolupadi otwa pumbwa kushiiva nokudulika eeveta domeendjila.

Omukonaakoni Shikwambi ta ti, nande ovanambelewa vehangano loMVA Fund va pukulula oshiwana peemhito dihapu moitukulwa aishe yoshilongo, nokuninga omashiivifo meeradio nomoifo, oshiwana osha nyengwa kulundulula omikalo delihumbato meshingo.

Elipulo oli li opo kutya, nande ombelewa ya holola omivalu dekanifo pomafimbo a yooloka ovashingi ova dopa kulundulula omikalo davo mokushinga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here