Oku ya noku galuka moheli:Efalomo

0
324

Inandi nyola embo ndika ongo oshinima shokwiikongela esimano nenge ndi itange ngame mwene momukalo gwontumba nenge gwongandi. Onda kambadhala pamuhingo gwandje mwene nomombepo yeifupipiko okunyola noku gongela iiningwanima mbyoka ya ningwa monkalamwenyo yandje ngaashi naanaa mbika ya li ya ningwa nongaashi ngame nde yi mono nomeho gandje .Onda nyola wo kombinga yaashoka ngame nda longo pethimbo lyonkalamwenyo yandje ndjoka tandi tala noku konenena membo ndika.

Moku shanga ngaaka ngame otandi wilikwa komakankameno guukwashili wowene, omakankameno gokupopya meukililo oshowo mesimaneko lyaamboka omadhina gawo ga tumbulwa membo ndika.

Ngele shoka nda shanga membo ndika otashi ehameke yamwe osha hala okutya shoka nda shanga otashi ulike oshili yehokololo nuushili womatompelo no waa shoka sha ningilwe po ethimbo ndiyaka.Ngele ishewe aantu yamwe oya tangwa nokutulwa ketuni mehokololo ndika nena shika otashi ti eeno omuntu nguka okwa simanekelwa shoka a longa pethimbo ndyoka tali popiwa membo ndika.

Elalakano lyembo ndika olyo okuthigila omapipi ngaka naangoka ta geya uuthiga wondjokonona yoshili oshowo oshili yaa shoka sha ningilwe po pethimbo ndyoka lya tumbulwa notali hokololwa membo ndika. Iitsa mbika otayi thigilwa omapipi gonena oshowo ngoka ta geya.

Mokudhimbulukwa kwa ndje oshowo mwaashoka ndi ilongo onda koneke nuuwehame uunene kutya ondjokonona yoshilongo shetu inayi gongelwa nokushangwa nawa nomondjila, oshoka oyendji yaamboka ya shanga ndjika ina ya tseya noku lola onkalo oshowo iiningwanima mbyoka ya ningilwa aantu yomoshilongo shika, onkene omathimbo ogendji mbaka inaya nyola iiningwanima ayihe ngaashi ya ningwa nenge ya ningilwe ethimbo ndyoka tali hokololwa membo ndika.

Okushanga embo ngaashi ndika otashi uvitha yamwe nayi nokombinga onkwawo yamwe otaya fuulwa kembo olyo tuu ndika noku li hokwa.

Naashika otashi ikwatelele kwaashoka oohandimwe ya longa nenge iinima mbyoka ya ningi mondjokononathimbo yehokololo lyembo ndika.Mu kehe oshinima sha nyolwa owuna oku adha mboka ya gumwa nayi komushangwa ngoka nokuushili wago yo mbaka olundji ohaya kala ya hala oshili ndjoka yaa popiwe ihe andola yi tulwe kohi yombanza noku holekwa, omanga yalwe otaya kala ya hala oshili shi popiwe.

Onkene osha pumbiwa opo ngame ndi shange unene kombinga yiinima mbyoka ngame mwene nda koneke noku mona nomeho gandje pehala lyoku shanga shoka ndaa shi nenge pamwe ndi nyole shoka sha nika omatengeneko nomafekelo.

Molwashoka ngame onda kokele moSWAPO, iinima oyindji nda nyola membo ndika oombyoka ya ningwa pethimbo ngame nda li mekwatathano noSWAPO.

Itashi vu lika okuhokolola nokushanga oshiningwanima kehe. Ndele osha
pumbiwa okushanga palandulathano nawa ngaashi tashi vulika opo ndi gandje ethano lili mondjila lyiiningwanima ngaashi ya ningwa pethimbo ndyoka tali hokololwa membo ndika.

Kali shi elalakano lyandje membo muka ndi shange paulongwantu nenge ndi nyole pamadhiladhilo gomuule nenge ngoka gopaufilosofi kombinga yiiningwanima ndele ngame otandi nyola iitsa ngaashi yi li kutya mbika iiwanawa nenge iiwinayi nenge ya dhigupala.
Oshipalanyolo shembo otashi holola ngaaka mondjila kutya olweendolwandje lwonkalamwenyo olwa li oludhigu noshowo itaalu vulu okutengene kwa.

Okukala omuntu wa kokela moshilongo noku thiminikwa konkalo wu thige po oshilongo omolwa okulongithwa nayi paudiapoli oshowo paubalabali kepangelo lyokatongotongo lyaSouth Africa, oshowo oku kondjela emanguluko lyevi lyoomeme nolwa hugunina okugalukila kegumbo ndina omwenyo pamukalo ngoka nde shi longo oshili osha faathana nokugaluka muupyu okuya monkalamwenyo yokutyapula onkalamwenyo yili nawa mevi eholike okuyeleka nethimbo sho ngame ndali nda thigipo oshilongo shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here