Omafutilomeya gopaumwene mOhangwena otaga yemateke

0
150

KuMaria Namupala

EENHANA – Aakalimo oyendji yomoshitopolwa shaaHangwena oyeli monkugo yina onkambe, oshiwike shika oya holola eyeme lyawo omolwa oombelewa mpoka hapu futilwa omeya gopawumwene.

Yamwe oya holola kutya elandulathano lyomukalo gokutula omaindilo gomeya moshitopolwa shoka otali yemateke unene, taya popi kutya onkalo ndjika oyeyi tala ethimbo nuule ashike shogo oompaka ka puna sho sha ningwapo.

Omuwiliki goshikandjo Oniiwe yaNdapanda Salom Namupala oye gumwe ghomaakwashigwana mboka ya holola ekemo lyawo “aakwashigwana ohaya ende iinano iile okuka konga omaindilo gomeya ashike ohashi hulile owala muunyengwi, oyendji ohaya ende uusiku yo taya lala poombelewa dhomeya ya tegelele ongula kushe,” Namupala tati.
Namupala tati omaqyindilo gomeya moshitopolwa shaHangwena ohaga ningilwa owala mEenhana nenge komelewa kEpembe, ta gwedhapo kutya komahala agehe okuna uupadhi ko ohaku kala kuudha ethimbo kehe.

Aakwashigwana mboka taya nyenyeta oyaza komikunda ngaashi Oniimanya, Ekuma, Olyaambwa nomikunda dhilwe odhindji. Oya holola kutya epangelo italiya gwanithilepo oompumbwe dhawo, noye wete ya tulwa unene kuukololo.

“Otashi yemateke oku tala aakwashigwana taya lala pombelewa omolwa omayakula ga nkundipala, aanamukunda yetu yamwe nkene ya tamekele okuya koombelewa hoka omumvo gwaziko ashike shigo onena inaya mona omeya momagumbo gawo,” ta gwedhapo.
Aakwashigwana oya konekwa haya ende omausiku yaye komahala hoka haku ningwa omaindilo gomeya, nonande ihaya kwathelwa. Oya pula epangelo lyaandjakaneke oombelewa dhuuministeli koshikondo shoka shiinekelelwa oofuto dhomeya moshitopolwa, dho oondjila niinano iile yaakwashigwana tayi tetulwa.

Namupala tati ombelewa yokEpembe ohayi gandja owala oofoooloma yo aakwashigwana taya tsikile nolweendo yedhi fale kombelewa onene kEnhana hoka oko haku ningilwa omafutilo gomeya pashitopolwa.

Oya pula woo ombelewa yokEpembe nako ku kale haku futilwa dho oondjila dhaakwashigwana dhi tetulwe, molwaashoka ohaya longitha woo iimaliwa oyindji momalweendo nomiikulya oshoka ohaya uhala unene poombelewa mpoka omolwa eyakulo lya nkundipala.

“Natango onkene aakwashigwana mboka yah ala omeya gopaumwene taya shunithwa komagumbo ketompeko kutya anuwa oofooloma odha pwapo, yo ihaya tseyithile aantu pethimbo yo kaaya hepeke iimaliwa yawo okuza momitumba yuuka koombelewa taya ende owala omazindampadhi,” Yamwe yomaakwashigwana taya popi ngaaka.

Taya gwedhapo kutya nayo oya hala okutyapula oshikwiila shemanguluko lyoshilongo, noombelewa dhomayakulo gepangelo nadhi andjakanekwe dho dhi hedhithwe popepi noshigwan shi kale tashi mono omayakulo popepi nasho.

Omunambelewa omukuluntu poombelewa dhuuministeli wUunamapya, omeya nomithitu moshitopolwa shoka Ismael Hambudi okwati oshinima shoka aakwashigwana taya popi osho shili, nomvula ndjino oyali owala yuuthwa ya taambe omayindila gaamboka ya pumbwa omeya gopaumwene geli 1000, ashike molwashoka oyaadhika yena gamwe ga hupileko omumvo gwaziko geli gahetatu oya kuthapo owala omaindilo geli 992.

Tati ohaya pewa elombwelo okuza pombanda konyala iitopolwa ayihe ine monooli yoshilongo, “elombwelo ndyono twa pewa okuza pombanda itatu vulu okuli tinda onkene otuna owala okwiiyutha kulyo, osho shili kutya moshitopolwa shetu omuna owala oombelewa 2 dhokufutila omeya gopaumwene nonande adhihe odhili owala mEenhana,” Hambudi tati.

Hambudi okwa gwedhapo kutya ohaya pewa woo ethimbo ya tamekithe okushangitha aantu mboka ya pumbwa omeya gopaumwene, tati omafutilo oga tamekele momasiku 16 noga hulu mo24 yaFebruali, naamboka ya hupako oya shuna komagumbo ya tegelele natango omaishangitho ga landulapo palombwele lyombelewa onene kOvenduka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here