Onkugo mOmomutse – gOnime yuuvika

0
606

KuMaria Namupala

OMUTSE-GONIME – Aakalimo yomomikunda dha dhiingoloka Omutse-gOnime omvula dha piti oya kala taya nyenyeta, noku pula uuministeli wuundjolowele wu hedhithe omayakulo guunamiti popepi nayo.

Omasiku gaziko kansela goshikandjohogololo Omuthiya oshowo aanambelewa yUundjolowele moshitopolwa shoka oyali yuunganeke oshigongi, yo ya pulakene nokutula miilonga omakemo gaakwashigwana mboka.

Moshigongi shawo shoka aakwashigwana oya holola onkugo yawo, sho taya pula omayakulo guunamiti taya hokolola kutya ohaya ende unene iinano iile okuka konga omayakulo guunamiti, ko thimbolimwe komikunda dhawo ihaku monika oolefa dhuukilila ohashi ya pula yeende komalupadhi nonande taya ehama.

Aakalimo oya holola kutya ngele oya pumbwa omayakulo guunamiti pethimbo ndika ohaya yi koshipangelo kOmuthiya, hoka kuna oshinano shomukaakena gookilometa 20 lwaampoka, nenge haya ka mona omayakulo kokapangelogona kaHedimbi hoka kuna ookilometa 100 lwaampoka.

Dhimwe dhomomikunda ndhoka tadhi mono iihuna unene kiinano iile okuya kiipangelo ongaashi Okandjeke,Omutsegondjamba,Ohaiyanda na dhilwe odhindji, taya holola kutya olundji aakulukadhi mboka yiihumbata noya adha okupulumutha ohaya monene momagumbo, osho wo moondjila.

“Aantu yamwe ohaya hulitha inaashi adha molwaashoka omayakulo oge tuli kokule, nomathimbo gamwe aantu ohaya kala owala yena aavu yawo momagumbo itaa ya yi kiipangelo molwoondjila oonde ko ethimbo limwe ihaku monika oolefa,” Aanamukunda taya holola ngaaka.

Mwene goshipundi Omutse-gOnime Abraham Shingwandja naye okwa holola nkene yena ompumbwe yoshipangelo moshipundi she, ta ti aakwashigwana shoka ya yelitha oshi li mondjila, nelelo lyopamuthigululwakalo olya gandja nale ehala mpoka pwa thaanekelwa okapangelo hoka.

Omukuluntu guundjolowele moshitopolwa Oshikoto Peter Angala okwa yelitha kutya uuministeli owa yamukula kompumbwe yaakwashigwana nomethimbo efupi otaya kala ya tungilwa oshipangelo, yo taya etelwa omayakulo guunamiti popepi nayo.

Okwa ti opuna omilandu ndhoka hadhi landulwa, ngaashi okutala iinano pokati komikunda ndhoka noshipangelo shoka shili popepi, omwaalu gwaakwashigwana na yilwe oyindji.

Pethimbo ndika aakwashigwana ohaya etelwa omayakulo guunamiti gopakathimbo konyala omwedhi kehe.

Okwa endulula kutya uuministeli otawu lalakanene okuhedhitha omayakulo popepi noshigwana, na gamwe gomomalalakano gawo okutetula oondjila dhaakwashigwana oshowo okuyanda okufuta iimaliwa oyindji moondjila dhokuya kiipangelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here