Ontengenekothaneko ya Namibia

0
112

KuDesie Heita

Windhoek – Oonkambadhala ndhoka dha ningwa oku kaleka ethiko pamwe miimaliwa hayi longithwa kepangelo niimaliwa mbyoka hali taamba, ontengenekothaneko ndjoka ya tulwa poshitaafula mEgumbo lyopashigwana Etitatu oshiwike shika oya ulike kutya omathimbo omadhigu geli komeho pamahupilo.

Omwaalu omunene gwoodola N$62,5 oobilliona ndhoka dha tengenekwa okulongithwa otagu longithwa moompumbwe dhopankalathano ngaashi uundjolowele, elongo noshowo onkalonawa yoshigwana okukwatha aakwashigwana mboka yeli mompumbwe onene.

Iikwawo yilwe otayi longithwa wo okufuta iihohela komikuli ndhoka epangelo lya kutha nomahangano omagandji giimaliwa yomikuli. Oongunga ndhika dhopashigwana odha ninga oonene noonkondo.

Iimaliwa mbyoka tayi longithwa oyindji yi vule mbyoka oholomende a tegelela okugongela okuza moonzo ngaashi dhiifendela yopaumwene, yomahangano, yoVAT nosho tuu mbyoka konyala ayihe ya tegelelwa oku etamo iiyemo yoodola N$56,4 oobilliona.

Aakokele yaNamibia oya talikako nawa sho montengenekothaneko ndjika ya gwedhelwa oodola 100 opo momwedhi taguya ya kale taya taamba oodola 1200 komwedhi.

Oshiketha shekwatho lyopaunamiti shaaniilonga yepangelo shoka kwali taku hokololwa sha li konyala itaa shi vulu okufuta we omapango giilyo yasho osha pewa wo oodola N$2.5 oobilliona.

Okuza moodola N$62.54 oobilliona mobudgeta yomumvo gwiimaliwa 2017/18 oobilliona dhooN$57.54 odha topolelwa iikondo ayihe yepangelo oshowo omahangano.Oshikondo shElongo lyopetameko osho sha pewa omwaalu omunene gwoodola N$12 oobilliona sha landulwa kwaashoka, shUndjolowele sha pewa oodola N$6,5 oobilliona omanga oshikondo shEgameno osheya pehala etitatu sho sha taamba oodola N$5,6 oobilliona. Oshiketha shIimaliwa mUuministeli wIimaliwa osha pewa oodola N$5 oobilliona ndhika tashi ka longitha okufuta omikuli dhoholomende ndhoka ngashingeyi dhi ooperesenda 41, 9 dhiilongomwa ayihe hayi longwa koshilongo ano GDP.

Ihe omimvo ndatu tadhi landula oshikondo shIimaliwa itashi ka gandja we iimaliwa oyindji okuyeleka naambika yomumvo nguka. Shika otashi shi ningi moonkambadhala okukaleka iiyemo niizemo yi thike pamwe momahupilo osigo uuna ndoka oshilongo sha vulu okumona iiyemo okuza momahupilo goshilongo ngele oga koko nawa osho Minista Calle Schlettwein a popi oshiwike shika.

Ndele nee Schlettwein ota ka kala nomutse tagu pwatuka omimvo ndatu tadhi landula molwenenepalo lyoondjambi, oshowo omauwanawa galwe gaaniilonga yoholomende.Nuumvo iifuta yoondjambi ota yi li po konyala ooperesedna 44,9 dhiimaliwa yomutengenekothaneko nguka.Iifuta mbika otayi uka ishewe pombanda sigo oopoperesenda 46,1 momumvo gwiimaliwa 2019/20,

Eyo pombanda ndika otali kondjithathana sho ooperesenda omilongo 39, 7 dha li dha longithwa moondjambi dhaaniilonga yoholomende omvogu.

Schlettwein okwa ti oondjambi dhili pombanda ngaaka otadhi eta opo pwaakale sha sha gwana okulongithwa moompumbwe dhilwe unene tuu sho omahupilo goshilongo gali ashike ga koko noperesenda 1,3 omvogu.

Shoka tashi hekeleke Schletwein okutseya kutya omwaalu ngoka gwa koolota pokati kiiyemo niizemo yoholomende ogwa shuna pevi nooperesenda 3,6 okuza pooperesenda 6,3 omvogu. Ekoloto ndika otali ende lyuuka pevi nokwa tegelelwa li ka shune sigo opoperesenda 2,5 omanga inaali ka gwa lela sigo opoperesenda yimwe ayike.

Ihe nando ongawo ngele owa tala montengeneko yomahumithokomeho oto mono kutya osha dhigupala okugandja iimaliwa. Naashika osha ndhindhilikwa sho oopoloyeka ashike dhili omilongo 33 oompe odho dha pewa iimaliwa opo dhi vule okutamekwa uule womimvo ndatu tadhi ya. Obudgeta ndjika oya tetwa nooperesenda 23 nongashingeyi oya thikama ashike poodola N$24,2 oobilliona uule womimvo ndatu tadhi landula..

Oku ulika elunduluko lyethimbo Schlettwein okwa popi kombinga yokungambeka elongitho lyoshimaliwa itaashi etapo sha uule womimvo ndatu tadhi landula oshowo omakwathelo gopashimaliwa komahangano gayama koholomende. Omakwatho ngoka nomagandjo giimaliwa komahangano ngaka oga shunithwa pevi sigo opooperesenda 24,9 okuyeleka nomvo gwayi sho ngaka ga pelwe konyala ooperesenda 28,3 montengeneko yomumvogu.

Nuumvo Schlettwein ota kumike elongelokumwe lyepangelo nomahangano gopaumwene unene tuu moku etapo ehumokemho.

Okwa ti okwa tengenekwa nuumvo omahupilo taga ka koka nooperesenda 2,5 nekoko ndika inali gwana oku etela oshilongo iiyemo ya gwana. Ndele elago olili mpoka sho iiyemo okuza kehangano lyiifendela mUumbugantu wAfrika SACU lya tegelelwa li ka pe Namibia omwaalu gwiiyemo yoompale guli ooperesenda 9,7 pombanda.

Iiyemo mbika oya ya pombanda omolwa elanditho pondje lyiikwamina yoshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here