Shikwambi a pula iihakanwa yefundja yi tulululwe manga pepi

0
72

Loide Jason

OHAMUYALA- Kansela gwoshikandjohogololo Outapi Fillemon Shikwambi okwa londodha kutya monakuyiwa epangelo itali ka tululula we mboka inaaya hala okutembukila pomahala ihaga udha omeya omanga yeshi kutya oya tungila momasilu.

Elondodho ndhika okwe li ningi Omaandaha sho Kundana a talele po mboka ya tulululwa moshikandjohogololo shoka.

Lucia Endjala ngoka a tembudhwa megumbo lye Osoondaha okwa li nale a tembudhwa kombelewa ndjika iikando ya adha pwiitano omimvo dha piti.

Shikwambi okwa ti Endjala ogumwe gwaamboka yali yena okukala nale ya tembukila pomahala omahwepo.

“ Ngele omuntu nguka okwa tululwa nale lwiikando oyindji okuza momumvo omayovi 2008 sigo onuumvo. Oshike nguka ihaa tembukile pehala lili hwepo?” Kansela a pula ngaaka.
Kansela okwa ti monakuyiwa epangelo otali ka kwathela ashike uunona mboka tawu ende momeya okuya kosikola noosikola ndhoka dhi li kohi yomeya, aanuuvu mboka yeli ke pango ihe itaya vulu oku ka tala omiti dhawo molwomeya.

“ Oshoka kashi li mondjila okukala tamu kwathele ashike omuntu gumwe kehe omvula omanga yamwe nayo yeli muupyakadhi wafaathana unene oosikola niipangelo,” omupiya gwoshigwana a ti ngaaka.

Okwa tsikileko ta ti ando osha li tashi vulika okufala oopate momakuti moka ngashingeyi namo mwa adhika komeya otashi ningi oshidhigu aantu ya ye kiipangelo unene kuukilinika mboka wuli mokuti.

Endjala okwa lombwele Kundana kutya ngashingeyi kehe omvula okuna okukala a tembudhwa shoka tashi etitha iipalutha ye yi yonuuke oshoka keshi kutya ota tembuka nashike.

“ Omuntu kushi kutya oto tembuka nashike oshoka kehe omumvo omvula ya loka uunene , omahangu gandje nago otaga yonuka. Ngame ondina oluvalo olundji ndoka aluhe talu mono uuhupilo mungame,” ati ngaaka.

Okwa ti wo kutya megumbo lye omuna iinima mbyoka ye ya po nuudhigu ngaashi omatungo itaka vula okuga etapo ngele a tembuka oshoka oyana ayehe kapuna ngoka ena iilonga tayi kalele opo a vule okutungulula.

Ngoka ogo gamwe gomomatompelo ngoka a gandja ta ti kutya okuna woo niimuna mbyoka a pewa yi ka kale inayi igilila mbala ngele okwa tembuka.

Ngashingeyi Endjala nguka okuli mehala ndjandja moka a tembudhilwa motenda okupitila mombelewa yakansela. Motenda moka oyeli mo omulongo 14 ngashingeyi omanga omulongo yeli moondoolopa taya nyanga mpoka taya vulu.

Pethimbo Kundana a talelepo otenda ndjoka okwa adha Endjla eli piilya ye mbyoka ya yonukila megumbo sho ya yeulwa komeya.

Omanga omwana gumwe iipyakidhila nokuteleka omwiha pondje.
Pic1: Lucia Endjala ta ulike iilya ye mbyoka ya yeulwa komeya komeho gwotenda ye ndjoka a pewa ku Kansela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here