AaUnam otaya talele po oosikola mOshana

0
187

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Aalongwa yatatu mboka taya ndungikwa moshiputudhilo shopombanda shaHifikepunye Pohamba mOngwediva oya tokola okutalela po oosikola dhomoshitopolwa shoka.

Ongundu ndjika oya thikama po momupopiliko gwaalongwa moshiputudhilo shoka Abraham Vincent Kamati, omupevipresidente moshiputudhilo shoka nokuli omukalelipo gwaalongwa Jafet Shihepo osho wo Mathew Aktofel ngoka eli amushanga mehangano lyaailongi.

Ayehe yatatu ota ya ilongele uulongi noya tokola opo ya talele po oosikola ndhoka nelalakano oku kumika aanaskola ya longe nuudhiginini opo ya yambule po oonkalamwenyo dhawo, yo ya kale woo yena onakuyiwa ya yela.

Aalongwa mbaka oya pewa nale epitikilo oku za koombelewa dhElongo dhomoshitopolwa shaShana. “Etalele po lyetu olye ya konima sho twa mono eshuno monima miizemo yondondo onti-10 osho wo ondondo onti-12, otwa pumbwa okugandja uuyelele kaanaskola ya vule okwi itulamo melongo lyawo, aalongwa mbaka oyo onakuyiwa yoshilongo shetu noyena okukumikwa opo ya longe nuudhiginini,” Kamati ta ti.

Kamati ngoka oye omukwatelikomeho gosheendo okwa ti otaya unganeke omasiku ga yooloka ya talele po oosikola, yo taya gandja iipopiwa tayi tungu kaalongwa osho wo okuya tsa omukumo, yo ya kale ya landula oondjodhi niilalakanenwa yawo.

“Oyendji yomaanaskola oya pumbwa okupashulwa kombinga yoonkalamwenyo noonakuyiwa yawo, molwaashoka oyendji inaya tseya omashongo ngoka geli komeho uuna ya mana oosikola dhawo, otwa tokola tu topole omadhiladhilo getu nuunongo wetu naaleli yokomongula mboka,” Kamati ta tsikileko.

Taya gwedha po kutya otaya ka pashula woo aanaskola, ya kale ye shi omaithano ngoka geli moshigwana, taya popi kutya oyendji sigo oompaka ka yeshi kutya oya hala ya ka landule omaithano geni, ashike shi no otaya ti omolwowala uuyelele mboka yaana.

Kamati ta ti oya tala manga ombinga kaalongwa mboka yeli moondondo dhopombadha, ashike ota ti shika itashi ya ngambeke uuna osikola ye wete ye ya pumbwa poosikola dhawo neya mone otaya kwathele mbala.

Okwa gwedha po kutya omatalele po ngaka otaga ka kwathela aanaskola, nokuyapa uunongo wa gwedhwa po unene momaithano ga yooloka, niilongwa mbyoka yena okukutha uuna ya hala okulandula eithano lyontumba.

“Otatu ka gandja woo nuuyelele kutya iitsa ingapi omulongwa a pumbwa a mone opo a vule okutaambwa kiiputudhilo yopombanda, shika itatu shi ningi shaashi tu shishi ashike omolwaashoka tuna ohole yaanaskola, notwa hala ya kale ya pashula omeho gawo, ya tale woo onkalamwenyo yokomeho,” Aktofel ta ti.

Oya thaneka omatalelepo gawo ngaka ga tameke nziya omwedhi nguka, omanga omumvo guli petameko yo taya topolelathana po shoka yena muumbiga wawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here