Moshitila Mwa Z’Ondjupa

0
204

Oshiwike shika Kundana ote ku etele ehokololo lyotango okuza membo lyOmundohotola Frans Aupa Indongo.

Efalomo

Manga Aaeuropa inaaye ya muAfrika, Afrika naantu ye okwa kala ena omwenyo nota enditha onkalamwenyo yaantu ye kuye mwene, ngaashi enenevi ndika lya talika ko kutya olyo onzo yuuntu, waantu muuyuni. Afrika oye, Yina yuuntu. Epuko limwe enene hali ningwa kaanyoli oohandimwe, oondyoka okunyola ondjokonona yaAfrika okutameka sho Aaeuropa ye ya muAfrika. Shika osha fa sha hala okutya Afrika okwa tameke omwenyo sho Aaeuropa ye ya muAfrika.Hasho!Ngaashi muuyuni aantu yalwe yi, ilongo kuyakwawo, Afrika naye wo okwiilongo sha kAaeuropa , ngaashi nayo yi ilongo sha oshindji kutse Aayafrika.

Ontseyo yokulesha nokunyola omo yakala nale muAfrika palupe lwomafano.Aatumwa Aaeuropa oye tu etele owala okulesha nokunyola kwopashinanena.

Mondjokonona yaAfrika, Aayafrika oya kwathele oshindji monkalonawa yaantu yawo. Oshiholelwa, onkalo yopaunamiti. Aayafrika oya mono iigwanga, mbyoka tayi panga aantu yawo. Onkalamwenyo yawo oya tsikile, inaya kala owala yi ihukata, ngaashi yamwe osho haa dhiladhila.

Oshiholelwa Aaindia yomuAmerika [Native Americans] oyo yamwe mboka ya mono omiti odhindji dhokupanga omavu gi ili nogi ili, ndhoka dha vundakanithwa mumwe nomiti dhoshinanena, nodha kwathele uuyuni awuhe.

Kombinga yokupindika, Aayafrika oya adhika nale kAaeuropa ye na uunongo wokupindika, inaye wu etelwa. Uunongo wokupindika owa adhika wu li nale mombinzi yOmuafrika.
Omuafrika okwa adhika wo kOmueuropa ena nale uunongo wokufula iiyela, oku yi hambula nomupepo nokulanditha shoka a hambula muyo kuyalwe.

Oshiholelwa, moshilongo shetu Namibia, omina yongopolo yaShomeya oya li ya monika kaavalelwamo yo yene.

MuNamibia lyetu, aantu oya adhika wo ye na omukalo gwokunongeka aantu yawo yene, nando haku kuutumba miipundi mongulu yoskola nokupulakena. Elongo oye li ningi nuukeka, pamukalo gwawo yene. Twa dhini okutumbula enongopalitho lyAafrika, olya ningwa kongulohi puuyelele womulilo, pohungi. Pohungi opo aanona ya nongopalithwa mefaathano lyiinima tayi landula: Lya ombuku wu pukuluke,lya ondhindhi wu ndhindhilike, lya okadhila wu dhiladhile, lya ondunga wu ndungapale, na lya ongungu wu ngungumane. Ndyoka olyo lya li elongo enene kOmuyafrika ndyo. Omuwambo oha ti wo:Inaa putuka okwa fa ka li ena he nayina, nongele okwaaha putuka kwomunona okwa nongelwa kuyalwe, ohaa pulathana taa ti: Omunona ngono okwa hungila ngaa?

Ohenda onene sho sigo oompaka natango inaku sigulwa okukonaakonwa ashihe shoka Aayafrika ya kwathele meputuko lyomuntu.

Omuntu oto yemata noonkondo, sho Aayafrika kaye shi we oshindji shuunongo wookukululwayawo.Omwaka gwa tya ngaaka otagu ende tagu nenepala esiku nesiku.
Onkalo ya tya ngeyi otayi vulu okutalikila momalupe ogendji. Aatiligane sho ye ya muAfrika, oya tala nondhino Aayafrika, onkene uunongo nomithigululwakalo dhawo oye dhi lyatele pevi pamikalo odhindji, kutya nduno omolupe lwomaitaalo. Shika osha nwetha mo edhimbiwo lyoonkuluhedhi nolyoohedhinkalelo dhetu.

Omutumwa a simana muuyuni Albert Schweitzer, ngoka i igandja, opo a longe muAfrika okwa tile: ‘Omuyafrika omumwameme shili, ihe oku li pevi’ Achebe, [1988 p46] .Ano Schweitzer, oku ulike ondhino, okudhina Aayafrika.

Pomathimbo guukoloni, uuyamba waAfrika owa thipwa mo komukolonyeki. Omukolonyeki okwa koleke wo omadhiladhilo gOmueuropa kutya ye omupombanda naaluudhe oyo aadhinwa. Naashika osho sha longithwa okuyukipaleka nokulyatela pevi aaluudhe.

Kehe shoka sha adhika komuluudhe nomithigululwakalo dhaAfrika osha ekelwahi kutya “oshuukonima”Watson& Thompson [2000;p10]

Epulo tali pulwa mbala oondyoka kutya, yo Aayafrika oya li taya ningi shike sho inaaya keelela onkalo yatya ngeyi yi holoke po.Moshinima sha tya ngeyi Aayafrika kombinga yawo itaya vulu okupewa ombedhi, oshoka omukolonyeki okwe ya nomakoto.Oshoshili kutya;she ku langela oshi na uunongo woku kulya. Aaeuropa inaye ya owala nOmbiimbeli, ihe yamwe oya kalwa wo konima kaakwanepangelo yiilongo yawo ye na oondjembo. Ohaku popiwa wo omuhapo kutya, lwahugunina Aayafrika oya thigwa po nOmbiimbeli peke, omanga Aaeuropa ye na evi miikaha yawo.

Afrika ota nana nondatu, unene tuu meputuko lyopaliko sigo oompaka. Omamanguluko ngoka ya tameke okupewa omimvo dhi vule ngashingeyi 40 dha pita po, oga fa inaaga kandula po omandangalati gokwaahuma komeho paliko nopamapendulopo.

Aayafrika, ngaashi aantu yalwe otaya ilongo nawa moosikola osho wo miiputudhilo yopombanda. Aayafrika nando taa piti omalongo gawo niitsa yopombanda, shika itashi ya kwatha ya ze ko kontanda yaMvula, oshoka otaa ilongo omupwapwala momalaka gaakolonyeki yawo. Epito lyawo ohali holoka owala mokupewa onzapo. Oshinima sha tya ngawo kashi na esiku nashi kutha po ondjala noluhepo muAfrika, osho wo okweeta ehumokomeho lyopautekenika.

Omoluunongo wa za pondje inaawu za momithigululwakalo dhAayafrika, shika osha fa osho tashi etele Aayafrika uudhigu, opo yi ilonge nokutula miilonga shoka sha kwathele iilongo yAaeuropa mehumokomeho lyawo. Nando ongawo, Afrika ke li owala. Muye, omu na aakiintu naalumentu, nando hayendji, ya kambadhala okwaadha omithika dhopombanda miinima yomaludhi gi ili nogi ili.

Oshiholelwa oshiwanawa tu na moNamibia lyetu, osho shoka shOmundohotola Iita Frans Aupa wiIndongo.
Omulumentu nguka okwa adha ondondo yopombanda mi
inima yuunangeshefa.

Omuthika gwopombanda gwaAupa itagu talelwa owala kwaashoka a likola. Dr Indongo omuthika ngoka a adha muunangeshefa, ngele owe gu talele mombinga ndjoka, nena omuntu oto mono efano inaali ihwa po, noto kala nduno wa fa omulumentu nenge omukiintu a toola oshingoli noku shi landitha po, e ti imonene iimaliwa oyindji esiku limwe. Monkalo yatya ngaaka, ito vulu okwiilongela mo sha, shila oto pendulilwa owala ehalo lyokumona wo nangoye elago lyokutoola oshingoli, opo wi ilikolele wo iimaliwa oyindji esiku limwe.

Etameko nkoka Aupa a tameka okungeshefa, osho wo esindano ndyoka a adha ngashingeyi nonuukwatya mboka eshi ningi, osho oskola onene kaanangeshefa nokwaayehe mboka ye na ohokwe muunangeshefa.

Onkalo ndjoka otayi shilipalekwa komayeletumbulo gOshiwambo taga landula: Oshiwanawa ihashi zi pokapala ka yela, Oondunge ihadhi landwa iimaliwa, ishewe
Kokule ihaku thikwa ngula, na Kape na kayupa inaaka za kombukuku.

Osha tseyika nawa ngashingeyi kaanongo mewiliko kutya, oshiwanawa ihashi zi owala mokulonga noonkondo odhindji, oshoka mpoka otashi vulika wo wu ndope. Oshiwanawa ohashi zi mokulonga noonkondo dhi li mumwe noondunge.Embo ndika olya holola shoka omusamane Frans Aupa wiIndongo sho a longo noondunge nonuudhiginini iilonga ye yuunangeshefa, mbyoka ya teneneke polweela olweendoithano lwe lwuunangeshefa.

Mwaashihe u ungaunga nasho okwiilikolele oowino, oontseyo nuunongo wokupalamena omashongo nonkene e na okutuulunga mugo nokwaadha uupondoli mokungeshefa kwe.Oowino, oontseyo nuunongo wa tya ngaaka owo a nyola membo lye ndika, notawu kala ekwatho enene kwaamboka taa ka landula eithano lyuunangeshefa.

Embo ndika oshiholelwa oshiwanawa mokati kiiholelwa yilwe ngele opu na, mokupungula uunongo wa ziilila mAanamibia yo yene, noku wu ya hololela molupe nduka, opo yi ilongele ko sha.

Mokulesha embo ndika omuntu oto vulu okutalela omusamane Indongo montalelo yuunangeshefa nedhiladhilo lyokutya, aakwashigwana yetu yi ilonge sha komunangeshefa nguka a ningi dhingi nomupondoli maanangeshefa aaluudhe yomuNamibia. Mokulesha membo ndika, tse otwa koneke kutya, uukwatya we owu na shoka she wu upike. Hugunina otwa hala okutumbula kutya, Dr Frans Aupa wiIndongo okwa tsakanitha po oohapu dhaMbangu ngaashi dha pewa omunamwenyo kehe kevi ndika; Omuwa Kalunga okwa langeke omuntu meyana lyaEden,opo e li longe ye e li keelele[Gen.2:15].Owu na oku li longa wu na omazigudhe mokukalamwenyo kwoye akuhe, opo li ku pe iipalutha[Gen.3:17] Mokulesha kwoye oshinyolwa shika oto ka zimina pamwe natse kutya , ashihe shoka twa koneke moshikalimo shembo ndika: MOshitila Mwa Z’ Ondjupa , oshi li uumbangi uunene nowoshili, mboka tawu ulike kutya Dr Frans Aupa iIndongo, ngoka a yambuka maadhinwa oku li meyana lyaEden, te li longo noku li tonatela. Efalomo ndika olya nyolwa kaashangi: Ambrosius N Amutenya nOmusitagongalo Dr Tshapaka tsha Kapolo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here