NAMA’s 2017 ota yi ningilwa mOmbaye

0
134

Komutoolinkundana

Oshituthi shokomumvo shoku gandja omapole nomakopi kaahikingalo aaNamibia sho nuumvo otashi ningilwa mOmbaye komunkulofuta gwaNamibia.

Oshiithanene shika hashi hili aatali naayenda oyendji otashi ka ningwa momasiku 28 sigo 29 Apiilili moshinyanga shedhina !Nara Namib Industrial. Etungo ndika olili mepandaanda lya Trekkopje mOmbaye konyala oshinano shookilometa ntano okuza poselkela ngele owu li mondjila oku ya kokapale koondhila.Etungo olili moshitopolwa shiikwafabulika hashi ithanwa Walvis Bay extension 2.

Etungo ndika lina uunene woombinemeta dhili 5,600 olyo eliko lyEhangano lyomahumitho komeho lyaNamibia pamwe nOshikondo shOofabulika nIipindi.

Oshikwawo momudhingoloko gwalyo omuna omahala ogendji gokuthikameka iihauto.
“Tse otwa nyanyukwa kombinga yokuningila oshiithanene shoNAMAs mOmbaye oshikando shotango. Ohatu shi tumbula aluhe kutya oshiithanene shika oshaNamibia alihe, notwi ilongekidha okushi fala kondoolopa kehe ndjoka yi ilongekidha noya gwanitha po iipumbiwa ayihe mbyoka yi na okugwanithwa, opo ondoolopa yontumba omo mu ningilwe oshituthi shoka.Ewiliko lyOmbaye oli uviteko esimano ndyoka oshiithanene shika hashi etele ondoolopa kehe nomahupilo gayo onkene olya taamba shika nomaako agehe, otwe ya pandulila etokolo lyawo neilongekidho lyawo oku edhilila oshituthi shika noku pa aakalimo ya mo ompito yoku tyapula oshiithanene shopaigwana” osho Tim Ekandjo a holola.

Otatu kumike Aambaye naakalimo ayehe yomoshitopolwa Erongo opo ya kale oshitopolwa shondjokonona ndjika, moku kala poshiithanene shika tashi ningilwa mOmbaye. Otatu hiya wo omuNamibia kehe opo etu joine mokutyapula nokunyanyukilwa pamwe nomanyakwa muuhikingalo moNamibia, pethimbo lyokugongala kwetu moshilando shOkomunkulofuta, osho Umbi Karuaihe Upi ngoka oye Omunambelewa omunene gwomalanditho moNBC a ti.

Meya gwaMbaye, Wilfred Immanuel okwa ti “Omusiki ohayi eta aantu pamwe pwaana ondjoolola yokutya nguka omukwashike , okwi itaala shike nosho wo ogoohedhi dhini, nOmbaye oyu uvite uugumbo oku edhilila oshiithanene shegandjo lyomapapa etiheyali kaahiki yoongalo nuumvo.

Otatu taamba aahikingalo ookapyoko kothithiya yetu mOmbuga. Oshinima ishewe oshiwana noshu uka sho, oshiithanene shika tashi ningilwa moshinyanga shoka sha lukilwa oshimeno hashi adhika ashike momudhingoloko gwaMbaye ano kokutya !Nara osho wo ombuga ya Namib, omadhina gaali ngoka ga humbata uuthiga netumba lyetu lya simana.

Uutikete woku ya mo NAMA’s otau ka landithwa okupitila moWebTickets Namibia naalandi otaya vulu okuwu landa moositola dhoPick n Pay moWernhill Park, moAuas Valley, Swakopmund,nOmbaye

Aakwashigwana otaya vulu wo okulanda uutekete wa wo okupitila komalungula okupitila mointeneta pepandja lyo www.webtickets.com.na, nenge otaya vulu okulongitha uukalata wawo ngaashi hoka kocredit nenge hoka kodebit nenge oku inyengitha oshimaliwa pamalungula.

Oto vulu wo okuyaleka okatekete koye pamalungula ngoye to ke ka futa poongeshefa dho Pick n Pay, Swakopmund, Auas Valley, B1 , Katutura, Mega Centre,Wenhill Park, Ongwediva nenge koKatima Mulilo. Uutekete wiipundi ya shaangoka otau kotha oodola 250 omanga mboka waa simani otawu landithwa oodo N$500-00. Uutekete waamboka taya ka kala ya thikama otau gu oodola 120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here