Oshumbu yandje niiningwanima yopethimbo ndyoka: Onda za peni

0
1661

Edhina lyandje ongame Iita Frans Aupa yiIndongo. Onda valwa mesiku eti-15 Januali 1936, nda valwa mezimo lyAakwamwiilwa, montaandelelo yaNakwedhi kwiIndongo, nda valwa mondhikwa yaNakashwa kIikutsi. Meme okwa valwa naamwayina mba: Ndjelipa [osheeli], Shigwedha, Lugambo, Ndinelago Niitula [Shaamakuti], Karolina Mpingana, Oliva Kandjengo (meme) naNandjamba (onkelo). Ngame onda valelwa momukunda Omatando popepi nOngwediva mUukwanyama. Aakuluntu yandje oyo meme Kandjengo keEnkono, natate Indongo yeEnkono. Omadhina goohe yaakuluntu yandje oga faathana, ihe inaa pambathana nando. He yatate oEnkono lyaNashipolo, nayina yatate oNamukaga gwaNashipolo. Ishewe naampaka nandi shi tule omuthindo kutya, aavali yatate nayo inaa pambathana nandonando. Ano aakuluntu yatate, naakuluntu yameme, omadhina owala goohe ga faathana.

Otwa valwa tu li yahetatu, aalumentu yatano naakiintu yatatu. Pakuvalwa otwa landulathana ngaashi tashi landula; Amupolo (osheeli shetu), Paulina Mpingana, Namuteni, Enkono na Mikael Shigwedha. Mboka ayehe aana yeEkongo lyUugwanga. Tse aana yiIndongo yeEnkono tatu landula ko nduno: ngame Iita Frans Aupa, Anna na Johannes Uugwanga (onkelo yetu). Aana yeEkongo oya valelwa momukunda Omusheshe mUukwanyama, tse naAnna otwa valelwa momukunda Omatando mUukwanyama omanga Uugwanga a valelwa momukunda Iishikilo, mUukwambi.

Oshinima osha li shi li ngeyi: Meme okwa li u ushikwa tango kweEkongo lyUugwanga. Ekongo sho a si, meme Kandjengo keEnkono okwa ningi omuselekadhi, eta kala ngaa e li pOmusheshe pOngwediva mpo. Konima, okwa hokanwa po ishewe kutate, Indongo yeEnkono, sho a tembukile komukunda Omatando, guli mUukwanyama a zi kUukwambi.

Tate okwa li e na aakulukadhi oyendji, ano a hokana ombanda. Yamwe yomaakulukadhi yatate mboka tandi dhimbulukwa po, ongaashi taa landula: Lugambo lwaMayenge, Nekulu lyaAmbata, Johanna yaDavid, Kandjengo keEnkono (meme nakuvala ndje), Mukwahepo Maria yAmaalala, Shekupe, Madhigila gaNangolo , Mvula Ottilie yIiyambo, Nambahu yeEgodhi.

Mokati kaavalwa yatate nameme, ngame onda li osheeli shatate ashike osheeli shameme oPaulina yeEkongo, yina yaana yaNakakuwa oSimon na Tobias nooyakwawo. Ngame mwene onda shashwa omushona lela, ano nda shashelwa peke. Onda shashwa mesiku eti-20 lyaJuni 1936 nda shashelwa mOngeleki yaKatoolika kaRooma, megongalo lyaKatana, nda shashwa kuPat Frans Seiler. Edhina lyandje ndi nda shashwa oFransiskus. Pomathimbo ngeyaka, opwa li oluhepo lwiizalomwa, nomolwashoka katwa li tu na uuhema weshasho. Aahongi oya li nduno haye tu pe uuhema mboka hatu zalekwa koomeme pethimbo lyeshasho, shaashi komagumbo ihatu zi ko twa zala uuhema, ihe ohatu zi ko twa zala uupa wiinamwenyo nenge omalapi.

Omukalondjigilile mOngeleki Onkwakatoolika kaRooma, pethimbo ndiyaka ogwa li kutya, aanona aashona ohaya shashwa medhina lyaamwayina aakuluntu, mboka ya li ye endele osikola yeshasho, e taa shashwa. Okushasha aanona aashona mboka ye na aakuluntu nenge aamwayina aakuluntu kuyo ya shashwa nale nenge ye endela osikola yeshasho, osha li omulandu gwa taambwa kaahongi Aandowishi. Pamukalo ngoka aantu oyendji oya ningi aakriste momadhina gaakuluntu yawo, nenge momadhina gaamwayina aakuluntu.

Omukadhona ngoka a ka landula ndje, Anna naye okwa shashwa momukalo ngaashi ngoka ngame nda shashwa mugo. Anna yatate, ondi inekela kutya oyo yahugunina momashasho ngoka ga li haga shashwa ngaaka. Aakriste sho ye ende taa indjipala, aahongi oya kala haa tegelele aanona ya koke, yo ya wape ye endele oosikola dhomashasho gawo kuyo yene. Elalakano lyokweendela osikola yeshasho, olya li okukuna ekotalongo lyuukriste momuntu kehe.

Ngame onde endela osikola yekoleko pOmeege, e tandi kolekwa kOmweepiskopi Rudolf Koppmann OMI, nda kolekelwa megongalo lyaKatana.

Indongo ta tembukile kUukwanyamaIndongo yeEnkono, manga inaa tembukila kUukwanyama, okwa li omulengi gwomalunga gokombala yomukwaniilwa Iipumbu yaTshilongo, mUukwambi. Tate ka li elenga, ashike okwa li omuntu a simana, omuntu lela gwambala. Pethimbo lyokuputuka kwandje, onda koneke wo kutya tate Indongo yeEnkono okwa li omulumentu ependa, omunankondo nonkulungu. Molwuunkulungu we wokulenga omalunga, sho tandi putuka, okwa kala aluhe hi ithanwa kuyakwawo noshilukadhina sha kogekwa kedhina lye taku tiwa: Indongo Kalengi.

Konima yomathimbo gontumba tate Indongo manga e li miilonga ye mbyoka i inekelelwa kombala, ye ota liwa ko kombala komalenga gopopepi nomukwaniilwa. Oshinima sheliwoko lye osha hokololwa kutya, aniwa Indongo oku na po oongombe dhomapolo, ndhoka monale dha li hadhi kala owala moshigunda shomukwaniilwa. Ye omukwaniilwa ota ti; “Indongo e na po oongombe dhomapolo? Moshilongo shandje ita mu kala omushamba e na oongombe dhomapolo. Nadhi ka hingwe ko!’Okuza mpono tate okwa nothelwa ko kugumwe gwomwaamboka ya adha pomukwaniilwa ta ti: “Indongo yeEnkono, omukwaniilwa okwa hala e ku katukile onkatu”.

Omuwambo oku na oshitumbula hashi ti; Ino itangela uuyamba wiilya itangela wiimuna, odhoshili. Indongo ye ota mangele omausiku kumwe pamwe noongombe dhe, osho wo aanegumbo lye, ashike iilya ina vula okufadhuka po nayo. Sho aatumwa yambala ye keya, oya adha nale pombago pwa yela nomegumbo oya adha tamu tuka omakola. Indongo okwa fadhuka po okuza momukunda Uukwedhidhi mUukwambi, e ta yi komukunda Omatando, gu li popepi nOngwediva mUukwanyama. Ngaashi nde shi hokolola nale metetekelo, oko nduno a ka adha Kandjengo keEnkono, omuselekadhi a silwa omusamane gwe, e mu adha momukunda Omusheshe, gwa palathana nOmatando. Indongo ta kutha po Kandjengo, tse notwa valwa ko nduno aana yiIndongo yeEnkono.

Efadhukopo lyatate lyo lyene otandi li tala ngeyi kutya olya li lya kwatakanithwa kumwe niidhila mbyoka ya kala nokwiinyenga mokati kiigwana yAawambo. Iidhila yimwe oya kala iiwanawa noonkondo okukaleka po ombili nelandulathano mokati kaakwashigwana pamwe naaleli yawo.

Yimwe ishewe omuntu oto yi talele molupe lwokwaahe shi sha. Aaleli oya li ye na uuhwenge wokukaleka po oonkondo dhawo, noye shi ningi pamikalo odhindji. Ethimbo ndiyaka osha li sha talika ko kutya osho oshidhila, oshoka oongombe dhomapolo odha li dhina owala okukala moshigunda shomukwaniilwa. Konshitwe, ongombe yepolo oyina osheeta, ano yi na omutalelo omwaanawa. Pomathimbogomalelo gaakwaniilwa, uuna ya valwa moshigunda shomushamba, oya li yi na oku ka lopotwa kombala, opo ombala yi ke yi tale ko, ngele ya toyo. Oshinima shoongombe dhomapolo, osha faathana nomugongo omutoye, osho wo Kahola nenge naNakufu, omagongo gomigongo ndhoka oge na okufalwa kombala.

Omulunga omutoye, niikwawo ya fa mbyoka, oya li yi na okulopotelwa ombala, niiyimati yayo oyi na oku ka liwa kombala. Indongo yeEnkono okwa pogola, oshoka oongombe dhomapolo ine dhi lopota kombala
Etembu lyatate kalya li oshiitote, oshoka haye awike a li e shi ningilwa pethimbo ndyoka mOwambo. Etembu lye, otandi li yeleke nolyaasamane oyendji, ngaashi etembu lyAmupolo gwaNandjaya. Aasamane yooAmupolo mboka ya li pOkapya kAmupolo, nayo ayehe oya zile kUukwambi. HamUukwambi amuke omo mwa li omakumbu nomatembu, mOwambo ayihe pethimbo ndiyaka omwa

li mu udha iidhila , naakwashigwana oya kala muumbanda uunene. Omusamane Nelundu okwa zile kOndonga a tembukile kUukwambi, konima ta shuna ishewe kOndonga, e ta taambwa. Aantu oya kala ya tila okutikilwa, unene tuu mbo ya tungila popepi noombala dhaakwaniilwa.

Oonkondo dhomukwaniilwa odha li dhi na okugamenwa, onkene aantu oyendji oya dhipagwa molwomalundilo guulodhi.

Aantu oya li ya hala okupewa eyamukulo kutya, oshike tashi dhigupaleke onkalo yawo, nenge tu tye oshike sha ningitha shontumba nenge shongandi.? Epulo olya li li li mpoka kutya; Nima okwa si naanaa mbela molwashike?

Pomathimbo gomalelo gaakwaniilwa, iidhila nomaulodhi oga kala ga tula oonkalamwenyo dhaantu momalimbililo nomoshiponga, okuziilila koombinga adhihe mbali mokati kaaleli nomokati kaalelwa.

Embo lyomutumwa Omusuomi Hiltunen, M (1986), otali popi oshindji kombinga yoshinima shika shuulodhi. Hewa momumvo 1915, epangelo lyuukoloni lyaatiligane olya li lya keelele omahepeko gaantu omoluulodhi.

Ye mwene, omukwaniilwa Iipumbu yaTshilongo, okwa li a lele Uukwambi okuza momumvo 1907-9132. Okwa li a landula hekulu omukwaniilwa Negumbo lyaKandenge, ngoka a li a lele Uukwambi1875-1907. Ano omukwaniilwa Iipumbu yaTshilongo, omwana gwomumwayinakadhona gwaNegumbo lyaKandenge, Ambondo yaAmunyela, Williams,F.N(sine anno).Moshitopolwa shUukwambi pomathimbo gomalelo gaakwaniilwa mboka, aantu mboka ya lyata oompamba dhuuwa, oya kala nokufadhukila kiitopolwa yilwe, opo ya holeke omaliko noomwenyo dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here