Taya kaleke po omithigululwakalo

0
74

KuMaria Namupala

ONYAANYA – Osekundoskola yaUukule moshikandjohogololo Onyaanya, oya longekidhile oshituthi shomithigululwakalo sha ningilwa pokapale komaudhano kosikola ndjoka.

Shika oshikando oshitiyali sha landula shotango shoka sha longekidhilwe mosikola ndjika omvogu. Omukuluntuskola mUukule , Jenipher Mwale Lizazi okwa ti elalakano lyokulongekidha oshituthi shomithigululwakalo moseko yawo olyo oku kaleka po oonkuluhedhi dhaaNamibia osho wo okutyapula edhimbuluko lyemanguluko konima yomivo 27.

Lizazi okwa ti omvogu moshituthi shika omwa kuthilwe ashike ombinga koongundu ooshona dhomoseko yUukule ayike molwaashoka oshiithanene shoka osho shali shotango. Ashike nuumvo okwa holola kutya oshituthi oshali sha pakela, oshoka oyali wo ya taamba oongundu dhuudhano wopamuthigululwakalo dha za koosikola dhopuushiinda.

“Elalakano lyetu okulongekidha oshituthi shomithigululwakalo mosikola yetu, otwa hala aanona sho taya putuka nosho wo moku koka kwawo ya kale yeshi omithigululwakao noku dhi simaneka, yo ya tseye wo oohedhi dhaakalimo ayehe yomoshilongo, otatu kondjitha wo ombepo yuukwamuhoko moshilongo tse tu kale aantu yamwe,” Lizazi a ulike.

Aanaskola mboka ya kuthombinga methigathano lyuudhano mbuka, oyali ya topolwa moongundu ndatu, mono ya thigathana nomwa tothwamo ndjoka yili dhingi mu adhihe. Esiku ndyoka ka pwali owala iidhano tayi dhanwa oyo ayike, opwali woo naamati mboka ye shi okwi itanga noku popya moshili taa itanga osho wo iinyandwa niitewo tayi hokololwa. Kuku Ester Nepando gumwe gwomezimo lyoosimu dhomOndonga okwa li a popitha aanaskola pethimbo lyuudhano mboka, noku ya kumika opo ya simaneke oonkuluhedhi nomithigululukwalo noku dhi kaleka po dhina ongushu opo oshilongo shetu shikale sha kola nawa.

Aanaskola mboka ya kutha ombinga moshituthi shika yamwe oya zile kEmanya osho wo kosikola yopevi yOnyaanya, noya wayimine oongundu ndhoka dho mUukule wAmulungu eta ya thigathana po.

Methigathano oongundu odha dhana iidhano yadho, dho dhimwe tadhi dhana wo iinyandwa tayi tungu yo yimwe tayi hokolola nkene aakulu yonale yali haya dhana iituthi yoohango, nonkene aavali haya putudhile aanona yawo esimaneko lyaakuluntu nomithigululwakalo.

Monkatu yopevi ongundu yOnyaanya Primary oya sindana ooN$250, monkatu yopokati ongundu Kooloho kaShingwanda oye ya potango noya pewa ooN$250, Mutya Kemo okwe ya puutiyali ta pewa ooN$200 omanga Gwamupolo eya puutitatu nokwa pewa ooN$150.

Oongundu ndhoka dha kutha oyendji mondambo oongundu dho Senior secondary mono ongundu yaanangeshefa oyo ya sindana dhingi noya mono oshimaliwa shooN$250, Uudhindoli owe ya ponomola ontiyali noya mono ooN$200 nongundu ya Kuthamosha ye etelele okano nokwa mono ooN$150.

Lizazi ta ti elalakano lyoshituthi kali shi owala okusindana, ihe olya li wo lya kwatela mo oku ulika wo iikulya niilikolwamo yopamuthigululwakalo. Okwa uvaneke kutya oshituthi shika otashi kala hashi dhanwa komumvo yo natango taya hiya oosikola noongundu odhindji dhi kuthe ombinga, noku topolelathana uunongo, wo uunona tawu ndungikathana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here