Yo opaleke momukunkulo gopate Onayena-Okankolo

0
68

KuMaria Namupala

OKANKOLO – Aalongithi yopate ndjoka ya za pOnayena yu uka kOkankolo melongelo kumwe naKansela goshikandjohogololo Okankolo, Hans Nambondi oya li ya kutha onkatu, noku opaleka momukunkulo gondjila ndjika.

Eopaleko ndika olya ningwa omalweetho gaali.

Osheendo shaa opaleki shika oshali sha kwatela mo aalongithi yopate, mboka haya hingi ootaxi, ooyene yiiyenditho mboka haya longitha opate ndjoka oshowo aafaalelwa.

Omukwateli komeho gongundu ndjika Markus Nangolo Kapenda okwa yelitha kutya momukunkulo gopate ndjoka omwa kala unene muna iihwa nethimbo limwe aahingi ihaya mono iinamwenyo mbyoka yili mooha dhondjila, nolundji shika ohashi eta iiponga.

Kapenda ta ti shika oye shi ningi paiyambo, konima sho ya li ya tseyithile ehangano lyiinekelelwa iilonga yoopate moshilongo Roads Authority, noya li ya lombwelwa anuwa opo ya tegelele okushi ninga.

“Pethimbo ndika otu uvite uugumbo no tatu ipupula komapepe molwaashoka otwa longa oshilonga sha simana, opate yetu oya kala yina iizimba osho wo omano geli mooha unene, otwa hala opo wo tu shunithe iiponga pevi oshoka poompito odhindji iimuna ohayi kala mooha dhopate nomuhingi ngelge ota kambadhala eshi henuke pooha dhe opuna omano shono tashi ka eta iiponga inaayi tegelelwa,” Kapenda a ti.

Okwa tanga epangelo molwiilonga pondoli mbyoka lya longa, mokutunga nokulonga oopate moshilongo, noku wete kutya nayo naya kuthe onkatu mokulonga mpoka taya vulu yo ya kwathele epangelo, ta ti shika oye shi ningi nelalakano lyokuyanda iiponga, yo ya gamene iihauto yawo, nosho wo iinamwenyo mbyoka hayi kala pooha dhoopate.

Olyomakaya ndjoka ongundu oya gongala puundunda wopuShimbombela mpono opo ya tamekele eopaleko lyolweetho lwawo olutiyali, oyo opaleke ihe sigo opOnayena ngaashi yali yeshi thaaneke petameko lyoshikonga shawo shokwoopaleka mooha dhopate.

Kansela gwoshikandjohogololo Okankolo okwa pandula ayehe mboka ya kutha ombinga meopaleko ndyoka, ati oya longa oshilonga sha simana, a ti nonande elombwelo nedhiladhilo lyeya muule wethimbo efupi, aalongithi yopate ndjoka oya yamukula mbala noya kutha ombinga.

Nambondi oku uvite nawa sho momukunkulo gopate ngashingeyi tamu monika mwa yela niihwa ayihe mbyoka yali tayi monika mo oya yela mo thilu naahingi otaya longitha opate yaana uumbanda kombinga yiinamwenyo mbyoka hayi kala ya shigwa kiihwa.

Aa iyambi oya tetemo iihwa ayihe yali mooha dhopate, noku opaleka iiyagaya mbyoka yali tayi monika yili mooha dhopate ndjoka. Aahingi oyali yi isile oshimpwiyu yoyene nomeya omatalala, naashino inashi ya uvitha nayi molwaashoka oyali taya longo paku iyamba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here