Aana yekondjelomanguluko ya thikameke iihauto mOndangwa

0
365

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Ongundu yaanona mboka ya valwa kaakondjelimanguluko oya ningi omunyanyo Omaandaha oshiwike shika, okutamekela pendiki lyomadheulilo gaapolisi lyaRuben Danger Ashipala, nokukatuka sigo opendiki lyoongeshefa lyoGwashamba mOndgangwa.
Aanona mbaka konyala ye li lwopaantu 60 oya tameke omunyanyo gwawo okuza pokapale koondhila kOndangwa, nokulandula ondjila one yoC46 sigo ota ya hulile pehalandjandja lyokuthikameka omahauto pendiki lyoongeshefa lyoGwashamba. Pethimbo lyehololomadhiladhilo, oya kala ya yedha omapulakata ga shangwa yo ta ya imbi oondjimbo.

Omupopiliko gongundu ndjika Patricia Haifene okwa yelitha kutya omunyanyo gwa wo ogwo pambili, no ya hala ashike ya dhimbuluthe epangelo naaleli kutya natango omo ngaa yeli mokapale moka ye ya tulile omumvo gwa ziko, sho ya kuthwa koBerg Aukas.
Haifene ta ti muKotomba omumvo gwa ziko oya li ya tutwa nomaloli okuza ko Berg Aukas, nokuya mOndangwa nelalakano anuwa ya ningilwe omadheulo, ashike sigo onena ina ya tameka omadheulo ngoka yuuvanekelwa.

“Otwa kala mendiki ndika twa tegelela omadheulo ngoka okuza omumvo gwa ziko ashike muFebuluali oshetu kumitha sho momwaalu gwetu mwa zi owala omwaalu omushona ogo gwa yi komadheulo ko Farm Du Plessis tayi adhika koGobabis, nonande inatu vula we okuya molwaashoka olweendo ndoka nomadheulo oge ku undulilwa komeho,” Haifene ta ti.

Ongundu ndjoka otayi pula kutya omolwashike epangelo li na oku uvaneka tali gandja omadheulo kaanona yaakondjeli manguluko? Nomolwashike omauvaneko ngoka ihaaga gwanithwa po nando? Nomolwashike omwaalu gwawo ihaa gu tumwa owala aguhe komadheulo ngoka?
Yamwe yomuyo oya ti oya kala nale yu uvanekelwa iilonga okuza mo-2008, kakele sigo onena oyeli owala momapandaanda noye wete ye ekelwahi nepangelo kali na nayo, ta ya holola kutya aashona owala yomuyo ta ya mono omadheulo ko Khaikanagab, noyendji oya thigwa po, ta ya pula kutya yamwe mboka ya thigwa po otaya falwa peni.

Oya holola kutya onkalo yomendiki moka ya tulwa ngaashingeyi oya nayipala noonkondo molwaashoka olusheno osho wo omeya ngoka ya kala ha ya longitha, ayihe oya tetwa ko no ta ya hupu ngashingeyi shokadhila.

Ongundu ndjika ta yiti ngele shoka yu uvanekelwa ina ye shi ningilwa mbala ota ya ka kutha omatokolo kuyo yene nziya, oya pula epangelo opo li ya fale ayehe oshikando shimwe hoka ta ya ka mona omadheulo ngoka ya pumbwa.
“Otundji ka tuna aakuluntu oya hulithile pethimbo lyekondjelo manguluko, tse oothigwa notwa pumbwa omakwatho gomeendelelo, tse tu vule tu kwathe aamwameme naanona yetu, taya holola eyeme lyawo kutya aavali yawo oya kondja nombinzi yawo oya tika molwombili yoshilongo shika,” taya popi ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here