Moshitila Mwa Z’Ondjupa

0
450

Indongo ta galukile kUukwambi

Metetekelo, ano mokatopolwa hoka okati-1,2, onda zi nokuhokolola nkene tate a li a ka holama kUukwanyama. Okuza shot ate a kundana kutya oshilongo shUukwambi sha teka, ano omukwaniilwa Iipumbu ya Tshilongo sho a kwatwa mo moshilongo muAuguste gwomumvo 1932, ye Indongo yeEnkono ota ti: “ Ngaye mUukwanyama inand’ala mo we, ote tshuna kUukwambi” Ye omusamane Amagola gAmeenya naye ota ti wo kutya ota shuna kUukwambi. Amagola ka li a fadhukila kUukwanyama,okwa li owala Omukwambi a kala mUukwanyama. Manga tate inaa shuna kUukwambi, omusamane Amagola oye tango a yi mUukwambi, a ka ndaaddhe ehala lyokugalukila. Sho eli mono , okwa galuka e ta tsu tate only, ya shune kUukwambi wawo. Osho ngaaka tate Amagola gAamenya, ngoka a li momukunda Iikango, oye etelelathana ko noya galukile kUukwambi waAtshipala shaNakwedhi, mOshiyeleleshaandjIyela yaNambahu.

Tate sho ya galukile mUukwambi, oya kokola tango momukunda Omusimboti. Ethimbo ndyoka oshilongo osha li tashi lelwa kelenga enene Shigwedha shaHango.Konima yomimvo mbali, yo omapya ya mana oku ga kokola, ya adhika owala ya lima mo omumvo umwe aguke, Shigwedha sha Hango ota ti; Halakwa, yalumentu nee, omwa kokola moku ti unene matsa, zii mo engeneni menui lyoshilongo. Mokuti itamu kokolwa nandenande.

Ootate sho ya tidhwa ko kOmusimboti kuShigwedha sha Hango, oya ka kokola omapya gawo ga palathana momukunda Iishikil. MIishikiloonde ya mo nduno okamati okashona lela. Osho ngaaka, nda ningi Omukwambi gwaNegonga lya ts’omuntu mela. Momukunda Iishikilo omuntu ngoka a li omushiinda shetu oye, oye ngaa omusamane Amagola gAmeenya, he ya Tomasa yaAmagola, ngoka eli omusita mOngeleki OnkwaevaangelipaLuther muNamibia[ELCIN].Tomas yAmagola, nguka oye makula gandje,twa litha naye notwa kala nuukuume wokuhongelathana oondayi.Uukuume wetu naTomas owa li wanwethwamo kuushiinda uuwanawa, mboka wa li pokati komagumbo getu. Ondi shi wo okutumbula aashiinda shetu aakwawo ngaashi omusamane Gwamunale, ngoka a li oshilema. Gwamunale nguno okwa omumwayina gwaAmagola gaAmeenya.Omushiinda omukwawo omusamane Shivolo shaNuuyoma. Aasamane mbono yaali, Shivolo shaNuuyoma naAmagola gaAmeenya, oyali aanankondo konyala ye vule tate .Nguno Amagola okwa li omunankondo oshoka okwa li ishewe onganga yoshilishili. Pethimbo mpono omusamane Amagola oya kala nduno haya yi kepashiyono kuushimba natate. Amagola okwa kala ha landa omatemba ngeyaka gomagulu oogane, ngeya haga hilwa koongombe odhindjidhindji.Nguno Shivolo shaNuuyoma okwa li omuyamba gwoongombe, ano omuyamba lela. Tate okwa li ngaa ena oongombe, ihe maasamane mbono Amagola naShivolo , ka li ta adha mo nando kashona.

Onda tumbula metetekelo kutya Amagola okwa li onganga yoshilishili. Eeno, oshoshili lela , oshoka okwa li a kwatha aantu oyendji. Shampa owala we etwa kuye to alukwa, ohe ku tala ashike ye ota ti: “Omukithi nguno otandi gu vulu, nenge itandi gu vulu”.Amagola ina fa oonganga dhimwe odhindji dhoshiluudhe, ndhoka dhaahe na omukithi dhaahe gu shi. Amagola omukithi ngele ite gu vulu nenge ke gu shi, ohe ku lombwele wu ka konge ekwatho palwe , nenge e ku lombwele wu ye koshipangelo. Oshinima ishewe oshikwawo shi ikalekelwa muunganga waAmagola gaAmeenya osho shika kutya, ye oha futwa uuna omuvu a aluka. Aantu oya li haye mu futu nokuli oongombe, ngele ya aluka.Amagola pethimbo lyonena ita vulu okuyelekanithwa noondohotola dhepango lyopashinanena muunamiti, oshoka mepango lye itadhi adha mo nando okashona. Ndishi oondohotola dhoshinanena ngele omwa kundathana naye, ngoye inoo pangwa, oko nale koshimaliwaho.Kandi shi wo kutya omolwashike omusita Tomas Amagola inaa kutha po eithano lyahe.

Kakele komusamane Gwamunale ngoka a li e na ashike omukulukadhi gumwe, ootate oya li ye na aakulukdhi ye vulithe pugumwe, oshoka pethimbo mpeyaka aasamane oya li haa hokana ombanda.Amagola natate oya li yena aakulukadhi oyendji, omanga Shivolo sha Nuuyoma ali ena aakulukadhi yaali. Osho nda li nda koneke shoka kombinga yaasamane mboka moonkalathano dhawo nomagumbo gawo.
Uushiinda wetu uunene nuuwanawa naAmagola gaAmeenya, osho wa ka yonwa komusamane Shigwedha shaHango, sho ya tameke kaa uvitathane we naAmagola gaAmeenya. Shigwedha sha Hango okwa tameke ta tuyu mo noluhindo omusamane Amagola momukunda Iishikilo. Ye mwene Shigwedha, okwa li ha tila omusamane Amagola, omoluunganga nomolweliko lye.Mbululu kond’ omulungu. Omusamane Amagola okwa tembuka mo momukunda Iishikilo, eta ka tula momukunda Onelago guli mOndonga. Hoka oko a ka kokola ishewe epya lye noko wo a ka sila.
Sho Amagola gaAmeenya a zi mo momukunda Iishikilo, epya lye olya wo lya lalwa po komusamane Simeon ya Shilongo, a zi kOshaandja. Simeon yaShilongo, oya kala ye shaathana nale na tate oshoka tate okwa a kala mUukwedhi, omukunda gu li popepi nOshaandja. Konima yetembu lyaAmagola, omusamane Simeon okwa ningi omushiinda
shetu omupe. Osho ngaaka omaushiinda getu ga shuna ishewe kuuwanawa.

Shivolo shaNuuyoma, ngaashi nde shi tumbula metetekelo, okwa li omuyamba omunene. Okwa li ongundja, omuyamba gwiilya, ndhiyaka oongombe , evi to yele. Megumbo lye omwa li muna ondunda yi li kelugo hayi kala nomalovu esiku kehe. Oshikwawo nda koneke kombin gay a Shivolo shaNuuyoma , okwa li owala ha ningi kehe mpoka e l iota siya omate, ngeya gonale ngeya gontsinu ngee, ano gonkuluntu. Onda koneke wo kutya Shivolo shaNuuyoma, kaya li haya uvathana natate, osho wo kaya li haya tsu ya thithe yo naShigwedha shaHango. Shivolo ye mwene okwa kala a dhina aashiinda ye, onkene onda koneke lela kutya ina kala omushiinda gwatate omuwanawa.
Otandi dhimbulukwa oshiningwanima shimwe sha ningililwe Shivolo shaNuuyoma kuShigwedha shaHango. Shivololokwa futithilwe omumvo gumwe, sho a li a fike po omwandi omukiintu, ndhoka dhali ihaadhi fikwa. Shivolo sho a pulwa kutya okwe shi ningile shike, okwa yamukula ngeyi. “Oto lombwele ndje tshee, omwandi omwandi ike’Esiku limwe Shivolo okwa li i ithanwa kooShigwedha, a tuminwa aamati kuShigwedha. Okwa pulwa a ye mondambo, opo a pangulwe.

Ye
okwa ti kutya ye mondambo ita yi mo. “Andi ti, Shigwedha, ondi tshi sho wi ithana ndje osho wu na sha shoka wa ala. Mondambo otandi ka konga mo itshewe tshee, Shigwedha popya owala shi wa ala’ osho Shivolo a ti. Nguno Shigwedha ta yamukula mo ta ti: Tshike? Ndi popye shi nda ala?” “Eeno, otshonda ti ngaye Shivolo tshaNuuyoma, shaashi huno owi ithana ndje ko show u na shi wa ala. Shigwedha ta yi mo : “Ngwee nee Shivolo, shi wa tala onda ala tshee?” Shivolo ta yamukula nondhino: “ Ondi wete kutya owa ala ofuto ashike.Ndi tye nduno owa ala tshee? Osho ngaaka konima yepangulo Shivolo a tokolelwa egeelo lye a fute oongombe ntano, ashike konima omwaalu ogwa ka londekwa sigo opoongombe 12, sho Shivolo a kala nokupopya nondhino nokukeyula kutya Shigwedha okwa hala ofuto.Shivolo ta yi mo ishewe nokukoleka omadhiladhilo gaShigwedha; “Osho nde mu lombwele nale kutya, owi ithana ndje owala shaashi owa ala ofuto.” Shivolo a futu oongombe 12, ndhoka oombwaanawa lela dhomoshila shoongombe dhe odho dha yowa mo.Shika osha thigile Kantalelo, omwanamati gwaShivolo i itsa omutse koongolo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here