Oiponga yomatuwa ya shuna poshi

0
62

Komutoolinghundana

ONGWEDIVA – Ehangano loMVA Fund ola pandula ovashingi vomatuwa moitukulwa aishe yoshilongo, eshi va shinga nawa pomafiku edimbuluko lemanguluko laNamibia la dimbulukilwa koshitukulwa shaKavango ushilo oshivike sha ya.
Olupandu eli ola popiwa komunambelewa woshitukulwa sheyandjo lomapukululo koshiwana mombelewa yoMVA Fund mOngwediva moshitukulwa shaShana, Vicky Amutenya.

Amutenya, okwa yandja omwaalu wovamoni voiponga mo-2017, u li eepelesenda 13, nomatuwa e li denga mumwe e li eepelesenda 12 omanga 2016 ovamoni voiponga va li eepelesenda 25 pefimbo ngaali.
Okwa ti, ovashingi ove luufa keeveta domoitauwa nande pa lopotwa oiponga yomatuwa, oinini ha ngaashi hai holoka shito moitauwa pomafiku oivilo yomatango manene.

Ovanhu vahapu okudja koitukulwa aishe 13 moshilongo va ile kedimbuluko lemanguluko koKavango ushilo, inaku lopotwa oiponga i kenyeneka.

Omunambelewa woMVA Fund ota ti, okwa pandula oshiwana eshi sha uda ko omapukululo ombelewa yavo. Nande oiponga yomatuwa meendjila ya shuna poshi, omwaalu wovaendi kolupadi tava ngwadjulwa komatuwa pefimbo tava tauluka oitauwa ouhapu unene, oshoyo wounona vanini hava lyatwa komatuwa taa di momutumba otau tane. Imwe yomoiponga ya landula ko, omatuwa taa kandoma, omalingwadjulo omatuwa mumwe. Nande oiponga ngee tai holoka, haaishe hai lopotwa, Amutenya ota indile oshiwana shi lopote kongodi yosheendelela 081 9682 kendiki lokulopota oiponga.

Ta indile ovo have i longifa nai tava ningi omashendjo va ha hepeke vali eedjo depangelo okuya keenhele kwa lopotelwa oiponga nani kai ko.

Amutenya okwa pula oshiwana shi twikile noku shinga nawa momalweendo efiku keshe nomexuliloshivike laPaasa lile twa teelela opo tapa ka kala ovalongifindjila vahapu. Omunambelewa koshitukulwa shomapukululo oshiwana koMVA Fund ota ti, oiponga nai lopotwe meendelelo kendiki lakula hali tumu oambulansa i ka twale diva ovo va ninga oihakanwa koipangelo noshiwana nashi diinine okudenga ongodi yokulopota oiponga. Okwa pula aveshe va mona oiponga ndele inava tula mo omaindilo ofuto va fike keembelewa davo opo va tule mo omaindilo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here