Aagundjuka aAfrika oyendji ka ye na iilonga

0
29

KuDesie Heita
_______________

Windhoek
Omushangwahokololo omupe gwehangano lyaMo Ibrahim Foundation ogwa tula Namibia ponomola ontintatu momusholondondo gwiilongo mbyoka yi na aagundjuka oyendji yaa na iilonga.

Namibia omutitatu okuza pombanda momusholondondo nguka a landula South Afrika ngoka eli pehala etiyali omanga pehala lyotango ope na Swaziland. Olopota ndjika oya ti Namibia osho shimwe shiilongo mbyoka yi na aagundjuka ya taalela onakuyiwa ya tsima molwonkalo yokwaana iilonga ya londa pombanda, nonando oyendji yomaagundjuka mboka oyena elongo lyopa univesiti nenge lyopakoligi.
Okwaa na iilonga mokati kaagundjuka olopota oya tsikile , kutya okuli pombanda mokati kaagundjuka nonando mbaka oyena uulongelwe wuli hwepo okuyeleka naamboka waakuluntu yawo.

Olopota ndjoka ya piti omwedhi gwayi kohi yoshipalanyolo “Africa at a Tipping point’ oya ulike kutya osha pumbiwa okupalamena onkalo yokwaana iilonga mokati kaagundjuka aaAfrika, opo owala enenevi ndika li vule okulongitha oonkondo dhalyo okugwanitha po etegameno lyaagundjuka mboka ye li monkalo yomaipulo ogendji.

Okommissi yOmathaneko gOpashigwana yaNamibia, sho ya pulwa yi tye sha kombinga yolopota ndjika oya ulike kutya epangelo olya tala nawa kombinga yaagundjuka momathaneko gomuule ngaashi ga ngongwa momathaneko gopashigwana geyokomeho omatitano[NDP 5] ngoka taga longo noku shoneka okukandula po okwaana iilonga mokati kaagundjuka.

“Kohi yongudhi yeyokomeho pamahupilo, mokatokolwa kehumokomeho pamahupilo gokomikunda, otatu popi kombinga yoku kumika aanangeshefa aagundjuka osho wo aakiintu okupitila melyenge lyoku gandja ontseyo nuunongo osho wo oku adha omakwatho gopashimailwa nuuyelele womalanditho tashi ningwa okupitila momandiki gehumokomeho kiitopolwa yokomikunda.” “No kohi yongudhi yelunduluko lyopankalathano, oto adha nokukoneka oshitopolwa shenkondopeko lyaagundjuka” osho Suta Kavari omukwatheli gowina gwaTom Alweendo oMinista yOmathaneko Gomahupilo nOkommissi yomathaneko gopashigwana a ti.

Olopota ya Ibrahim oya tula Namibia pondondo ontintatu momusholondondo gwokwaana iilonga mokati kaantu yomimvo dhili pokati komilongo 20 nomilongo 24 muAfrika, a landula South Afrika na Swaziland mboka oyo ye li komutse gwomusholondondo nguka.
Omushangwa ogwa ti konyala etata lyaagundjuka aaNamibia ka gu na iilonga, naanguka ogwa kwatelwa momwaalu gwaagundjuka oomilliona 29,5 aaAfrika mboka yaana iilonga okuza omumvo 2015.
Olopota oya ti oyendji yomaagundjuka Aafrika oyu uvite ya yugwa ompito yoku mona iilonga nenge yokukala ye na ewi monakuyiwa yenenevi ngele tashi ya komahupilo galyo. Osho wo kutya onkalo ndjika oyo eshongo enene notutsa kombinga yuudemokoli mboka nando wo, owa manguluka nowu li nawa, sigo oompaka owa ndopa okulundulula onkalo opo yi ete po oompito dhiilonga kaagundjuka mboka ya longwa menenevi ndika.

Ihe nando ongaaka Kavari okwa lombwele Kundana kutya omathaneko noondungethaneko dhoNDP 5 oga kwatelamo okukoleka eyokomeho lyoongeshefa nekalekepo dhalyo. “ Okusoshimpwiyu kutya aagundjuka nayo otaya etapo sha mekoko lyoshigwana, shika otashi ningwa sho mbaka taya egululilwa oompito dha gwana dhokumona omikuli osho wo iilongitho yoku etapo sha, naashika otashi ningwa pamukalo guuthike pamwe nenge gu na ethiko pamwe osho wo iilongadhalwa mbyoka tayi kwathele aagundjuka oku ya tunga po” osho a ulike.
Oondungedhiladhilo dhilwe kombinga yaagundjuka kohi yo NDP5 odho okuhwepopeka nokuhumitha komeho uundjolowele nonkalonawa yaagundjuka. Shika otashi ningwa opo ku monike kutya aagundjuka yaamuka oya longwa na oya nkondopekwa wo kombinga yuundjolowele wopaluvalo opo ya vule okuninga omatokolo ge li nawa nomuuwanawa wawo yene.

Oshikwawo opena eindilo opo ontseyo yuungomba yi hwepopekwe.’Ondungethaneko ndjika otayi nenepeke nokuhwepopeka omutamo osho wo ongushu yelongo lyopaungomba okuyeleka niilongwa yilwe. Ondunge ndjika otayi kala wo yi shi kutya aagundjuka yangapi yena ontseyo yuungomba yaana iilonga osho wo aagandji yiilonga yomwaalu gu thike peni ya pumbwa aailongi yuungomba’ Kavari osho a tumbula.
Olopota oya ti otashi vulika elanditho lyiilongomwa yaAfrika lya hwameke iilongomwa yomahupilo ge, ndele nee eyo pombanda ndika inali eta po oompito dhiilonga oompe.
“Aagundjuka otashi vulika ya kala omimvo odhindji momanongelo ndele nee oyendji inaya zalekwa ontseyo nuunongo mboka wa pumbiwa momahupilo.Nuuna mbaka ya longwa sha pitilila nena oompito dhawo dhoku mona iilonga menenevi lyawo ohadhi shonopala wo.” Olopota osho ya ulike.

Olopota oya ti omwaalu omunene gwaagundjuka yaAfrika otagu tsikile okulesha iilongwa yuunkulungu naambyoka ya guma uuntu pehala lyoku ilonga iilongwa yopau inginia, omauyelele nuunongo wopauteknika (ICT) nenge iilongwa yilwe yopauteknika, kakele kaagundjuka moZimbabwe, ngoka oye eli pombanda muAfrika melongo ndika osho wo Gambia ngoka oye ena aagundjuka oyendji yi inyolitha oku ilonga uuteknologi naSouth Africa.

Oshinima oshikwawo sha popiwa kolopota ndjika ooshoka kutya aagundjuka ohayi ishangitha miilongwa mbyoka itaa yi ka kwatha sha meyokomeho lyenenevi ndika nenge iilongwa mbyoka tayi tsu kumwe noompumbwe dheyokomeho lyaAfrika.
Olopota oya ndhindhilike wo kutya nando Afrika otayi komeho, okuna wo ompito yoku shuna monima ngele oonkambadhala itadhi ningwa okungambeka eshunomonima ndyoka.
“Onkene onakuyiwa yaAFfrika otayi ikwatelele ku ye mokulongitha oonkondo opo a gwanithepo etegameno lyaagundjuka ye” osho olopota ya ulike.

Olopota ndjika oya gandjwa nenge oya pitithwa komeho goshigongi shaIbrahim Forum shoka tashi kala moMorocco oshiwike tu uka. Oshikundathanwa moshigongi shika otashi tala onkalo ndjika tayi silukithile Afrika kombinga yimwe, noku konga omikalo nkene esiluko ndika tali ngambekwa noku longa nalyo opo enenevi li tsikile nokuya komeho ndele haku shuna monima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here