Omikuli dhaOne Economy ita dhi pula u tule sha poshitaafula

0
65

Ku Selma Ikela
________________

Ehangano One Economy mewiliko lyOmukulukadhi gwOtango Monica Geingos otali tameke okugandja omikuli inaadhi gamenwa kwaamboka ye na iiyemo yili pevi noonkondo. Elalakano lyomikuli ndhika olyo okuteya ongonga yoluhepo moka aakwashigwana oyendji taya dhingoloka omumvo nomvo.
‘Ihe tse otatu tungu po ontompa nenge etaaguluko ,sho tatu pe aantu mbaka ompito , tatu ya longo noku ya nkondopeka opo ya vule okutaaguluka ontompa ndjoka’ osho Geingos a popi pethimbo a taamba omagano goodola 610 000 okuza koshigwana shaanangeshefa aaChiina oshiwike shayi moVenduka.
Omagano ngaka oga gandjwa okupitila momunangeshefa omuChina Stina Wu pehala lyaanangeshefa ooyakwawo yaaChiina mboka haya ngeshefa moNamibia. Geingos okwa fatulula kutya ehangano lye otali gandja omikuli inaadhi kopekwa kegameno lyontumba, kaakiintu mboka haya landitha okapana nosho wo kwaamboka yena oongeshefa ooshona. Omikuli ndhika otadhi tameke poodola omayovi 5,000 sigo opoodola 50 000.
“Nakupewa omukuli okuna ethimbo lyoomwedhi hamano omanga inaa tameka okushunitha omukuli ngoka. Otaya ka tameka ashike okutu futa konima yethimbo lyoomwedhi hamano ngele dha piti po . Ishewe omikuli dhawo otaye dhi galula inaaku tulwa nando iihohela yasha. Oshikwawo itaya futithwa iimaliwa yiilonga nenge oshimaliwa shekwashilipaleko” osho Omukulukadhi gwOtango a uvaneke.
Okwa fatulula kutya pethimbo ndika aantu mboka yeli mondondo ontiyali yomahupilo otaya mono iihuna koluhepo noye li muupika pamahupilo.
“ Mbaka ohaya longele ashike aagandji yomikuli, kokutya yo aaniilonga oohepele.
Okukala omuniilonga ohepele otashi shike? Otashi shi ti uuna ho mono oodola 1 000 komwedhi ndele nee ombashu moka ho zi niimaliwa yotaxi kumwe ohofutu oodola 900, onkene shika otashi ti oho longele ashike pau shili oodola 100. Onkene tse otwa hala okupa omuntu nguka omukuli inaagu mangelwa kosha’ osho a ti.
Geingos okwa ti ishewe ehangano olya hala okupa aagundjuka omikuli dha manguluka momwaalu okuza poodola 50 000 sigo 250 000 ihe komiyalu ndhika otaku gwedhwa iihohela yooperesenda ntano adhike. Okwa ti uuna nakupewa omukuli egu galula, nena otaka shunithilwa ooperesenda ndatu dhiimaliwa mbyoka.
“Otatu ka kwatha ashike aantu mboka tu uuvite kutya ekwatho ndika otali ke ya nakula mo moluhepo.Oshiwanawa okugandja oshimaliwa kungandi ndele ongula oshimaliwa shoka oshapwapo.
Otwa hala okutseya kutya kehe shoka tatu longo otashi ka teya po omalyenge ngonga goluhepo moka wu li” osho a gwedha po.
Okwa ti aagundjuka mboka taya kongo omikuli kehangano ndika oya pumbwa oku etelela ombapila ndjoka tayi ulike kutya oya tindwa oku kwathelwa kombaanga.
Oshoka mboka taya vulu okupewa oshimaliwa shoodola 250 000 okuza kombaanga itaya kwathelwa kuOne Economy Foundation nando nando.
“Tse katu shi onzo yoshimaliwa shombiliha.
Otatu ku pe oshimaliwa owala uuna twa koneke kutya ngoye ito vulu okumona shika okuza kunyokogona, kuhokulu nenge okuza kombaanga’ osho a ulike.
Omunangeshefa omuChina Stina Wu okwa ti aananngeshefa aaChiina oya koneke kutya aantu oyendji oyeli moluhepo noya pumbwa omayakulo gopaunamiti osho wo gelongo.
‘Ondu uvite osho oshinakugwanithwa shandje ongo oshilyo shoshigwana okukwatha mboka yeli mompumbwe.
Otwa kambadhala okulonga noku kwatha okuza ethimbo lyonale pamikalo dha yooloka okugandja moshigwana shoka tu hole.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here