Omunaskola mokakuma molweso lyohanona

0
876

Komutoolinkundana
________________________

Ongwediva
Ompangulilo yamangestalata mEenhana otayi hokololitha omunasikola molwedhipago neholeko lyoluvalo sha landula eso lyokahanona kesiku limwe oshiwike sha yi.

Otaku fekelwa oshiningwanima shika shaningwa oshiwike sha zi ko, sho omukadhona gomomukunda Epumbalyondjamba nokuli omunasikola moGrade 10 poskola kEpumbalondjaba Combined School anuwa a mono okanona kokakadhona ete ka mangele mokashako kuusila wepunngu nokuka ekelahi miilya.

Yina yomukadhona nguka anuwa okwa dhimbulula kutya omwanakadhona nguka ke shi we omusimba ngaashi sha kala shi shiwike nawa megumbo. Sho a pulwa kutya okanona okeli peni, kakadhona nguka anuwa okwa yamukula yina kutya okanona ke okeli monduda ka lala.

Konima yokathimbo, yina oku uvu oombwa tadhi gwedha oshikumithi, shika osheeta opo yina nomushiinda ya ye mo mepya moka ya adha okanona taka lili ka mangelwa mokashako. Otaku fekelwa kutya kakadhona nguka okwi imonitha okanona ye mwene, noku ka ekelahi konima yethimbo. Ohanona ndjika yo na yina gwedhina Frieda Haukongo (22), oya li ya falwa koshipangelo kEenhana ihe oya hulitha esiku lya landula. Shika osheeta opo Haukongo (22) a kwatwe po nokuholoka mompangu yaMangestalata mEenhana, Etitatu oshiwike shika. Oshipotha she osha undulilwa komeho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here