Ooproyeka mOniipa dha pewa iilongitho

0
45

KuMaria Namupala
____________________

ONIIPA – Konyala oopoloyeka ntano dho moshikandjohogololo Oniipa etiyali lyoshiwike shika odha pewa iilongitho. Shika osha ningilwa poombelewa dhoshikandjohogololo shoka pOniipa.
Oopoloyeka ndhoka odha za adhihe moshikandjohogololo, naashika osha ningwa okuza koproyeka onene yokugandja omakwatho okupitila muuministeli wuukakwashike kookantu nonkalo nawa yokanona, oshowo koshiketha shoNamsov okupitila mombelewa ya ngoloneya goshitopolwa.
Oopoloyeka omulongo nomugoyi (19), dhaza kiikandjohogololo ya yooloka moshitopolwa shaShikoto, odha pewa iilongitho okuza kuuminsteli wuukakwashike ko okantu nonkalonawa yokanona.
Ooprpyeka ndhika odhali dha pewa iilongitho yongushu yoshimaliwa shooN$ 570 600, odhindji dhomooproyeka ndhoka dha mono iilongitho ongaashi aanafaalama yomomukunda mboka ya monika taya kambadhala ashike omolwompumbwe yoshimaliwa niikwathitho otaya nyengwa okuya komeho.
Kansela gOniipa Jerry Ngwena pethimbo ta gandja iilongitho mbyoka pambelewa kooyene okwe ya kunkilile yeyi longithe ngaashi ya nuninwa, yo yeyi kalekepo molwaashoka oyeyi pewa omagano, noyuuthwa yi longithwe nuukeka.
Ngwena ta ti iilongitho yimwe mbyoka ya gandjwa ongaashi omashina gokuninga ookopi, oocompiuta, oombaapila dhokwiindjipaleka, nayilwe mbyoka ya gandjwa kopoloyeka tayi ithanwa Athilu Printing Shop tayi adhika komudhingoloko gwOshigambo.
Oopoloyeka dhimwe odhili miilonga na dhimwe odha pwa nale okulongwa, moka mwa kwatelwa ngaashi opoloyeka tayi ithanwa Oniimbwele-Oshilulu ndjoka aakwashigwana yali taya fulu omunino gomeya, nokupewa omeya.
Ooyene yoopoloyeka ndhoka oya pandula epangelo sho tali longo ngaashi tali vulu mokuhedhitha uuwanawa popepi noshigwana, yo ya kale yena omakwatho geli popepi ya vule nokugandja oompito dhiilonga kwaamboka yeyi pumbwa.
Kuku Hilma Fillemon gumwe gomaanafaalama mboka ya pewa oongonga dhoondhalate, oomboha, oopala na yilwe a vule okutula ko enkolo kepya lye, niitya yemwene okwa ti ngeyi “ Ondi uvite etumba sho twa mono iilongitho mbika, otwa kala tuna ompumbwe yoshimaliwa opo tu vule okuyambulapo oproyeka yetu, ngaashingeyi etemo olyaya komupini naayihe otayi ende nawa,” ta ti ngaaka nenyanyu.
Ndilimeke Namugongo naye okwa mono iilongitho esiku ndyoka, nokwati oya longelwa oshilonga sha simana nongashingeyi otaya kondjitha okweeta omahumokomeho momidhingoloko dhawo.
Aanambelewa yuuministeli kiikandjohogololo otaya kala taya tonatele oopoloyeka ndhoka ethimbo kehe, noku kwashilipaleka kutya otadhi yi ngaa komeho niilonga. Ta ti iilongitho oyili eliko lyepangelo , onkene nayi kwatwe nawa yo yi kalekwe monkalo ombwaanawa. Kansela ta gwedha po ngaaka.
Caption: Material jpg; Iilongitho yimwe yomwaambyoka ya topolelwa oopoloyeka moshikandjohogololo Oniipa oshiwike shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here