Opolisi mOshana ya londodha aalongi yomiyonena

0
85

KuMaria Namupala
____________________

ONDANGWA – Omupevikonakoni nomukwatakanithi koshikondo shokukondjitha omiyonena moshitopolwa shaShana Hilja Haipumbu okwa londodha kutya, opolisi yomoshitopolwa shoka, otayi ka longa ya manamo okuvudhamo omidhi dhuungangala mboka tawu holoka ishewe moshitopolwa.
Haipumbu ndhika okwe dhi popi oshiwike sha ziko pethimbo lyoshigongi shiikundaneki shoka sha ningwa mOndangwa, konima sho opolisi ya kwata oongangala ndhoka dhi iteyele nokuyaka pomahala ga yooloka moshitopolwa shoka.
“Opolisi oye shi pondola sho ya kwata oongangala noombudhi ndhoka dha teya omahala ga yooloka mondoolopa yaNdangwa. Otwi ilongekidha ethimbo kehe okukaleka po ombili nelandulathano moshilongo,noku kwashilipaleka kutya ayehe mboka taya yono oveta oya tulwa miipandeko ngaashi tashi vulika,” Haipumbu a ti.
Opolisi yomoshitopolwa shoka oye shi pondola sho ya kwata po aafekelwa mboka ya teya okamini kOmakokelo komudhingoloko gwEheke, oshiwike sha ziko noya kuthamo iinima yongushu yoN$12 000 lwaampoka.
Aakwashigwana oyali ya notheleko opolisi ndjoka ya landula oongangala ndhoka, mbala noye dhi kwata. Omufekelwa gumwe okwa mangwa po, ye gumwe ta yahwa kopolisi ndjoka yali tayi ipopile. Nakuyahwa okwa taambelwa moshipangelo shaNandjokwe moka ta pewa epango omanga a langelwa kopolisi. Omufekelwa omukwawo okwa fadhuka po, nopolisi otayi mu kongo natango.
Oongangala ndhika otaku hokololwa dha tete iipeleki yositola ndjoka nokuya meni etadhi kuthamo omalovu, omagadhi gokulya osho wo iipumbiwa yilwe yesiku kehe.
Ngoka a mangwa po okwaadhika niinima mbyoka ya yakwa osho wo niimaliwa koomuma, natango esiku olyo tuu ndyoka omulumentu gumwe okwa mangwa po sho a lopotwa a teya ondunda yokulala mOndangwa mono a yaka omalapi gokombete niinima yilwe.
Mosheenditho shoka, a adhika ta hingi omwaadhika wo okandjato okambulau kena iingangamithi na yilwe.
Moshiningwanima sha yooloka kwaambika opolisi oya kwata omufekelwa mOshakati ngoka a kutha nokuyuga ondjato yi na iimaliwa yi thike pooN$ 107 000. Otaku hokololwa mwene gwokandjato hoka ha landitha pomatala gaShakati, nokwali a londo otaxi ndjoka ando yi mu faalele kegumbo.
Haipumbu okwa ti nakufaalelwa okwa hokolola kutya omufekelwa okwa hingi osheenditho shoka noya pitula omufaalelwa gumwe mondjila, nani mbaka yaali, oyo sheendo shimwe, oye mu tilitha nombele nokufadhuka po nokandjato ke, ashike gumwe gomaafekelwa okwa mangwa po komiya dha Shinana konima yethimbo.
Opolisi oya kumike aakwashigwana aluhe ya lopote omiyonena kehe kopolisi yopopepi, uuna ya mona omainyengo taga limbilike momidhingoloko dhawo.
Okwa ti yo oyi ilongekidha ethimbo kehe okumanga nokudhitika mboka inaaya hala okwi ilongela yoyene, yo taya yugu mboka taya longo nuudhiginini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here