Ta va deulilwa okompiuta

0
28

KuTuulikki Abraham
_______________________

Lüderitz – Ovanangeshefa vomoLüderitz ove li momadeulo oKompiuta, a longekidwa kehangano lo va nangeshefa NCCI oshoyo Ongulumambo (Lüderitz Public Library).Omadeulo aa otaa niningilwa mongululumambo yomoLüderitz
Omadeulo oule woivike ivali, otaa yandjwa oshali kovanangeshefa vomoshilando shokomunghulofuta. Omadeulo otaa yandje owino wopetameko wa nghene omunangeshefa ena okunyola omikanda dina sha nongeshefa, okutuvikila omambo ongeshefa, nghene omunangheshefa ena okulongifa okompiuta a dule okuli likolela ounongo wokuyambulapo ongeshefa yae.
Ovanangeshefa otava pukululwa nghene vena oku shiivifa eengeshefa davo, nonghene yoo vena okulongekida olopota yoshimaliwa osho va longifa mongeshefa.
Momadeulo oludi eli ovanangeshefa otava deulwa yoo nghene vena okunduluka po oukalata vongeshefa, nghene vena okulongifa omakwatafano opa internet, ngaashi okulongifa o e-mail, facebook, no whatsap.
Omadeulo okwa hovela oshivike eshi notaa xulu momafiku 14 Apilili 201. Ovanangeshefa omilongo 20 otava kufombinga momadeulo oludi eli.Omadeulo otaa yandjwa Komuliyambi omuAmerica Travis Matthews nokuli ha kwafele mombelewa yo NCCI mo Lüderitz. Omadeulo ohaa hovele potundi 09h00 fiyo 11h00.
Ovanangeshefa ovo itava dulu okuholoka mokati koshivike, otava pewa omadeulopukululo mOlomakaya 08 oshoyo 15 April 2017, okuhovela potundi 09h00 fiyo 13h00.
Matthews okwa tumbula kutya omadeulopukululo oludi eli, okwa fanekwa taa twikile, oule weehani mbali fiyo nhatu, nelalakano, oku kwafela ova nangeshefa, vakale vena owino wapumbiwa, wokulongifa, oKompiuta novakale yoo veshii okunduluka oukalata vavo vongeshefa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here