Va ulika omifyuululwakalo poCosdec

0
33

KuTuulikki Abraham
______________________

Lüderitz – Ovadeulwa pendiki lomadeulo oungoba poBenguela Cosdec moLüderitz, oveli hafifa nokuulika omifyuululwakalo davo pendiki loCosdec oshivike shaya.
Ovadeulwa novadeuli poBenguela Cosdec, ovali tava monika nawa, eshi va djala omidjalo domifyuululwakalo dayooloka moshilongo, novali tava imbi oyiimbo yomifyuululwakalo davo.
Pefimbo olo tuu olo, ovadeulwa ovali va mona omhito va fatulule omifyuululwakalo yo mhihoko domoshilongo.
Ovafatululi ovali va popya noku fatulula unene komidjalo odo hadi djalwa komihoko davo, nokupopya yo kombinga yoi kwatelwa, oyo ya kala haikwatelwa koo inakulu, novali va tofamo oikulya imwe po oyo yafimana, oshoyo oyiimati.
Ovafatululi ovali tava popi nounyakwa, tave shi ningi momalaka omhihoko odo vanyama, koo taku tolokwa melaka lopambelewa.
Omukulunhu wEndiki loBenguela Cosdec, Suzan Ndjaleka okwa tumbula kutya, Endiki lo Cosdec ola unganeka efiku eli opo ovadeuli novadeulwa penongelo olo, va fatululifane omifyuululwakalo davo.
Ndjaleka ta tumbula kutya eshi oshikando oshitivali, odula yadjako omauliko oludi eli okwa ningilwe pamwe novanafikola vadja ko United State of America(USA).
Okwa tumbula kutya pamukalo woludi eli ovadeulwa otave lihongo mo shihapu moku shiiva omihoko yomoshilongo shavo, osho have shi ningi nomalihafifo, tava imbula oyiimbo yopamifyuululwakalo dayooloka domoshilongo. “Efiku olishambula, novakufimbinga ovahafa shili.” Ndjaleka osho a tumbula nelimemesho.
Omunambelewa okudilila, koshikondo shounghulungu nomifyuululwakalo mouMinisteli wehongo, Justy Nekongo, osho yo Omunambelewa elile po ovanyasha mouMinisteli wovanyasha nomaudano Sakaria Kandenge, navo ovali vashivwa opo va kale pefiku eli loku ulika omifyuululwakalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here