Ya kundathana kombinga yelongo mOshikoto

0
47

KuMaria Namupala
____________________

ONDANGWA – Aaniikondo ya yooloka ya za moshitopolwa Oshikoto oya gongala ehulilo shiwike lya ziko no yi ikundu elongo lyokanona okaNamibia. Oshigongi shika sha tamekele osha ningilwa pEkamuti mOndangwa.

Oshigongi osha kalwa kaataleli yelongo, aakuluntuskola, aalongi, aanambelewa yoondondo dha yooloka melongo, iikondo yopolisi, aanangeshefa, aaleli yongerki, aaleli yopamuthigululwakalo oshowo aalongwa yamwe ya za moosikola dhomoshitopolwa shoka.
Omukuluntu gwelongo moshitopolwa Lameck Kafidi okwa yelitha kutya egongelo nehangano lyiikondo ya yooloka, olye ya konima sho omunangeshefa John Akapandi Endjala a tula po oshimaliwa, opo ya tale nkene taya lundulula nokuhwepopeka iizemo yondondo onti-12 moshitopolwa shoka.

Kafidi ta ti iizemo yondondo 12 oya shuna pevi omumvo gwa ziko, nokwa ti otaya pandula omunangeshefa ngoka a tokola ye mwene noku tula oshimaliwa poshitaafula shoka tashi kwatha moonkundathana nokutala komikalo dhimwe po ndhoka tadhi vulu okweetwa po.
John Ekongo ngoka ali nale omukuluntuskola posikola yaRev Juuso Shikongo moonkundathana okwa holola kutya uuna aanona ya putudhilwa omikalo odho hadhi eta iizemo iiwanawa pehulilo lyesiku.

Ekongo ta ti oosikola nadhi tulepo oompango nomalandulathano moosikola opo aalongwa ya kale yena elongelokumwe, nomulandu gwelongo pokati kaalongi naalongwa nagu kale tagu pupaleke iilonga ya ayehe.

Okwa pula aakuluntuskola osho wo aalongi ya gandje enwethemo niiholelwa iiwanawa kaalongwa, yo taya kala haya falwa komahala ga yooloka nokutala uushitwe, yo taya longwa woo omaithano ga yooloka.

Endjala pethimbo ta popitha oshiithanene okwa ti , ye pamwe nongeshefa ye otaya lalakanene oshitopolwa shi kale tashi gandja iizemo tayi shambula ethimbo kehe, ati okwa hala opo iizemo yonuumvo yondondo onti-12 yi gandje elunduluko ewanawa.

Okwa pula aavali nayo ya dhane onkandangala melongo lyaanona yawo, yo ya kwashilipaleke kutya oya putudhila aana yawo omikalo momagumbo. Ta ti yo aanangeshefa naniikondo ya yooloka oyi ilongekidha okugandja omakwatho nomayambidhidho ngaashi tashi vulika okuhumithakomeho elongo nonakuyiwa yaanona.

Ta gwedhapo kutya otaya pondola ashike melongo uuna iikondo, aalongi naalongwa yena ekwatathano ewanawa, mono mwa kwatelwa woo niilyo yomatonatelonongelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here