Bonang Matheba otaka wilika koNAMAs

0
1216

PINEHAS NAKAZIKO

Windhoek – Omuwiliki gwoopolohalama dha yoolokathana moSouth Africa, nomuzali gwoonguwo dholelela, Bonang Matheba, nenge Queen B, oye gumwe gwaahogololwa mokati kaawiliki poshituthi oshitiheyali shegandjo lyomakopi kaahikingalo aaNamibia dhingi (NAMAs).
Pinehas Nakaziko ota kundaneke kombinga yaa shika.
Bonang oye ta kala omuwiliki omukomeho pethimbo lyoshiithanene shika, ha shi eta pamwe aahikingalo aaNamibia aanene naashona mokuthigathana po okukonga omapapa mookategoli dha yooloka momifango dhoongalo.
Queen B otaka wilika oshiithane shu udha eyadhimo shoka hashi kalwa kaa zali yoonguwo tadhi adhima nawa nohashi hili oohashike sha lye mokuzala omizalo dhopashinanena mevi lyOmapenda.Oshiithanene shika ohashi kalwa wo kaanamadhina miimpungu ya yooloka nuunene tuu mwaashoka shiikundaneki noshoongeshefa.
Mekwatelokomeho lye oshituthi shika tashi ningwa oshikando oshitiyali moshitopolwa Erongo, ota ka kwathelwa kaawiliki dhingi moNamibia ngaashi Mappz Kapofi naUejaa Kazondunge, pethimbo lyegandjo lyomakopi omanene ndyoka tali ningwa Olyomakaya yomilongo 30 Apiilili nuumvo.
Egandjo lyomakopi nuumvo ota li ningilwa moWalvis Bay metuliloskepa enene lyaNamibia, naashika otashi ka kala oshikando shotango oNAMAs tayi ningilwa modoolopa oyo tuu ndjika.
Bonang oye omuwiliki ngoka a hokololwa eli dhingi okuziilila moMzansi- South Africa, okuza sho a kala noku wilika piituthi yeepolohalama ngaashi E! Africa no koSABC3.
Bonang okwa kala ishewe nokuwilika methigathano lyoongalo dhaaSouth Africa (SAMA), Metro FM Music Awards noMTV Africa Music Awards oomvula dha piti. “MoNamibia ohandi holokelemo iikando oyindji, no nda mono kutya omuna aantu aawanawa. Ndika otali ka kala esimano enene kungame okukala omwiinekelwa, unene okuwilika iituthi mbyoka iinene ngaashi NAMAs,” Bonang ati ngaaka.
Okwa gwedha po ta ti ye okwa tegelela oku ka uvitha aaNamibia nawa noku ya ulikila omaludhi ogendji giizalomwa.
Kakele ashike kwaashoka, aawiliki mbaka ayehe yatatu otaya ka mona ompito ombwaanawa oshoka otaya ka ulika uunongo wawo komeho gengathithi lya adha poomiliuna omilongo ne (40), oshoka aalongekidhi yoNAMAs oya hiya ooradio dhomozizimbe dhopondje yiilongo ngaashi Trace Africa.
“Ngame onda nyanyukwa noonkondo oshoka ndjika otayi ka kala ompito ombwaanawa oku ka wilika NAMAs pethimbo lyokupandula aahikingalo mboka haya longo nuudhiginini,” Uejaa Kazondunge a ti ngaaka.
Aawiliki aakwawo aashona mboka taya ka wilika mpaka naampeyaka ongaashi Esperanca Luvindao, Paul Munanyala, Katrina Andreas, El-Shaddai Aluteni, Joe Mulisa na Chantal Kambrude.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here