Epangelo itali vulu okulongitha oshigwana olyo alike

0
27

HELVY SHAANIKA

Ongwediva – Omukuutumbithi gwehangano lyoNCCI konooli Tomas Iindji okwa ti epangelo itali vulu okulongitha oshigwana olyo alike ihe olya pumbwa eitulemo lya kehe gumwe.
Omanga ali ta popitha aalongwa naalongiskola yomoshikandjolongo Onamutai, posikola yaIindangungu, Iindji okwa ti aalongwa nayo yene oya pumbwa okugwanitha po shoka yiinekelelwa oshoka sho tashi kondjelwa oshi li muuwanawa woonkalamwenyo dhawo yene.
“Aakuluntu nayo oye na wo oshinakugwanitwa okulonga aanona ongushu nesimaneko lyomauthemba gooyakwao. Ogendji gomomashongo ngoka twa taalela ngashingeyi oge ya molwaashoka aavali naatonateli oyendji yaanona ya ndopa okugwanitha po oshinakugwanitha shawo. Aavali otaya nyengwa okudhana onkandangala moonkalomwenyo dhaanona yawo. Ashike tse onga aavali otwa pumbwa tu kale otse aatango mokumona omaihumbato guukolokoshi, mwa kwatelwa omikalo nuumbudhi mokati kaanona yetu,” Iindji ta ti.
Iindji ta gwedha po ishewe kutya oshigwana ngashingeyi osha taalelwa keshongo moka oosikola odhindji dhili muutile omolwaanaskola mboka taya eta omakuyunguto noya hala nokuli okulwa naalongi, kaye na ko nasha yo kaye na esimaneko.
Iindji okwa kumagidha aanona yosikola kutya oyo owala ya talika koshilongo noya tegelelwa opo ya longe nuudhiginini opo ye ye ya kuthe oshilongo kohi yoluhepo, okuhumitha oshikondo shuundjolowele komeho, nokueta elunduluko meliko lyoshilongo, melongo nomontseyo yiilonga noiilongwamo yomaludhi.
“Onda hala oku mu lombwela kutya ne onga aanona aaNamibia omu na ompito onene nombwaanawa ya fa oshingoli okutunga oonakuyiwa yeni. Ngele ompito ndjika muyina itamu yi kwata nawa, ombedhi ota yi ka kala naukelo,” Iindji ta londodha ngaaka.
Omunashipundi gwoNCCI ta kumagidha wo aanona aanaskola opo yiikaleke kokule nomakwatathano gopamilele inaadhi gamenwa, yo ya yande omategelelo ina ga longekidwa nomukithi gwoHIV/AIDS.
Omanga inaa ya pehulilo lyoshipopiwa she Iindji ngoka ali a popi keithano lyaMinista gwIikwapondje Netumbo Nandi-Ndaitwah okwa pandula oshikandjolongo sho ya eta po oshinyanyangidwa shokugandja omukumo kaalongwa. Ta pula ishewe aanangeshefa opo yi itule mo mokugandja ompito yokwiidheula kaalongwa nokuyambidhidha elongo ngaashi tashi vulika.
“Ngele otwa landula omukalo ‘gwongeshefa yimwe, omulongwa gumwe,’ otaku ka dheula aanona oyendji opo nayo ya kakale aanangeshefa monakuyiwa,” Iindji ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here