OFood Bank ya palula vahapu

0
30

OMUTOOLINGHUNDANA

WINDHOEK – Omaumbo 18 000, a kwatela mo ovaidililwa 80 000 moshitukulwa shaKomas okwa pewa oikulya kepangelo okupitila mombaanga yoikulya (Food Bank) moshitukulwa shaKhomas amuke. Ouyelele owa yandjwa kuhamushanga woshikondo shekandulepo loluhepo mokati koshiwana I-Ben Nashandi.

Nashandi ta yelifa kutya ovakali moikandjohoololo iheyali moshitukulwa shaKhomas ova ninga elao okudja eshi epangelo la tameka nomalolelo okuyandja oikulya kwaavo ve li momhumbwe.

Ava ova yoololwa mo keekomitee dovanyasha vehe na oilonga va hoololwa okudja moikandjohoololo iheyali moshitukulwa eshi.Opo va mone oilonga ova pewa va tofe mo oovene vomaumbo ve na oyuuye mo inai fika N$400.00 komwedi vehe na omapya ilo vehe na oimuna voo kave na nghee tave likwafa va kale nokupewa oikulya okudja kombaanga yoikulya.
Epangelo laNamibia komudo ohali longifa oshimaliwa shifike peebiliona N$3.1 okupalulala ovo veli momhumbwe youkulya moshilongo. Elalakano okutwikila kexwepopeko neyambule po leenghalo daavo ihava dulu kulikwafa voovene sha kwatela mo ovakulupe noingudu koitukulwa aishe yoshilongo va mone eyakulo kepangelo. Hamushanga woshikondo shekandulep o loluhepo ota ti, ei oimwe yomayakulo a fimana moshiwana eshi epangelo hali file oshisho oilema omayovi lunga 40 komwedi, shi li amwe omayakulo oshali haa yandjwa kepangelo.

Nashandi ta yelifa kutya, epangelo ola wedela oshimaliwa shopendjela yovakulupe naavo ihava dulu kulikwafa voovene ya li N$600.00 ya ninga N$1200.00 komwedi. Ta yelifa vali kutya, nande ewedelo tali ka landula ko otali shiivifwa diva, oshikondo osha tula po omashikulafano ekandulepo loluhepo kuyandjwe elongo nounongo koshiwana shi dule okufika ponghatu yokupewa oilonga nokulikola sha.
Nashandi okwa yandja oshihopaenenwa nghee epangelo la longifa omukalo tau ifanwa “blue print” nghee tali taataa po oluhepo nokutwa omufindo kehangakeno loluhepo, opo li dule kufindana momayakulo tali lalakanene okuyandja. Ota ti, oluhepo ohalii komesho ngeenge omakwafo inaa andjanekwa nawa noshilongo ashishe.

Oitukulwa ikwao otai kwafelwa nomikalo da yooloka neenghendabala dikwao odo kuyandja oilonga kovanhu va mone oikulya, ilo ehavaleko leendja doshikukuta. Nashandi ta weda po kutya, epangelo otali lalakanene ekandulepo loluhepo moshiwana mokweeta po omilandu dokukufa po oluhepo taku talika kutya oolyelye ve na kulonga oilonga oyo notali kwafa oolye.
Efaneko ola yandjwa koikondo aishe mepangelo kutalike nghee taku hangakenwa eyakulo. Okwa weda po kutya eenghendabala dekufe po londjala itadi di po koprograma imwe, otamu kwatelwa eeprograma dihapu depangelo. Ovakali komikunda ohava pewa oshikukuta omolwa omaupyakadi a etwa kelunduluko longhalo yomhepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here