Omithigululwakalo uuthiga wetu, etumba lyetu

0
56

MARIA NAMUPALA

ONDANGWA – Amushanga gwelelo lyopamuthigululwakalo lyaNdonga Joseph Simaneka Asino okwa ti omithigululwakalo odha thikama koongudhi ndhoka ihaadhi tenguka.
Sho a popitha aalongwa naalongi poshituthi shomithigululwakalo, sha dhanwa ehulilo shiwike lya piti posikola yopaumwene yaHeroes mOndangwa Asino okwa ti uuna kwa konekwa oohedhi tadhi tenguka nena ndhoka odha pumbwa okweendekululwa meendelelo, dho dhi kale dha kola no dhina ongushu.
Amushanga okwa popi kutya omithigululwakalo odha pumbwa okukalekwa po, dho omihoko kehe nadhi simaneke noku kaleka po omithigululwakalo noohedhi dhadho, dhi putudhilwe aanona yo ya vule woo yedhi ilonge ngaashi shu uthwa nokudhi kaleka po.
Ta ti aantu ayehe naya kwatele po omithigululwakalo dhawo unene tuu ndhoka omiwanawa, no tadhi popile uuntu womuntu, “otuna uuyamba womithithigululwakalo twe wu thigilwa kookuku yonale, notwa pumbwa tu dhi kwatelii po tse tu kale noshigwana shina ondjundo, tse tatu tseya woo kutya ondjundo yoshigwana kehe oya humbatwa komithigululwakalo dhasho,’ Asino a ti.
Okwa gwedha po kutya aakulu yonale oya putudhile aana yawo omikalo noohedhi dhoshigwana, noohedhi ndhoka odha pumbwa okulongwa aanona moosikola, yo ya tseye woo elalakano nesimano lyomithigululwakalo monkalo ya nakanena.
Okwa gwedha po kutya omithigululwakalo ohadhi talika unene kelaka, omikalo, omagumbo, uudhano, uuteku osho wo iikulya. Okwa pula aanaskola ya simaneke omikalo dhaakulu yonale, yo taya kala aluhe haya pula uuna yaa uvite oshinima shontumba moonkalo dhawo.
Omukuluntuskola ta kwathele pakathimbo posikola ndjoka Saara Inga Ntinda okwa yelitha kutya ohaya dhana oshituthi shomithigululwakalo posikola yawo omumvo kehe, mono aanaskola haya ulike iizalomwa yomithigululwakalo dhawo oshowo iikulya yopamuthigululwakalo ya yooloka.
“Oshituthi shetu osheenda nawa noonkondo molwaashoka otwa li woo twa longekidha owina aalongwa taya ende momapandaanda mondoolopa yOndangwa noku ulika iizalomwa yomithigululwakalo dhawo, shika ohatu shi ningi opo aanaskola yetu ya taambathaneko, yo ya tseye kutya omithigululwakalo odha pumbwa okukalekwa po, yo taya taambathanako onga aanaskola aaNamibia ya za koombinga noombinga dhoshilongo,” Ntinda a ti ngaaka. Ntinda ta ti otaya kala haya dha oshituthi shawo shokomumvo, yo ya longe noku yelithila aanona kombinga yomithigululwakalo, nonkene dhina okukalekwa po dhina ongushu, dho dha thikama po kemanya lya kola itaali tenguka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here