Ompumbwe yomihandjo dhoskola ye eta endopo maalongwa

0
60

Maria Namupala

ONDANGWA – Omutaleli gwelongo moshikandjolongo Oshigambo Nicky Uugwanga okwa ti, ompumbwe yomihandjo moosikola ndhoka dhili moshitopolwa Oshikoto oyo ye etitha endopo enene mokati kaalongwa moshitopolwa shoka.
Uugwanga ndhika okwedhi popi oshiwike sha ziko moonkundathana na Kundana a ti kwa konekiwa kutya oosikola odhindji moshitopolwa odhina omihandjo, ashike itadhi vulu ku taamba omwaalu gwaalongwa ayehe momihandjo.
“Onkalo yokwaahena omihandjo eshongo enene moshitopolwa, naashoka osha thiminike aanaskola ya kale haya zi kondje yoskola, na yamwe ohaya zi momagumbo gaashiwikile, oshinima shika osho wo sha konekiwa tashi eta endopo unene maalongwa yondondo onti-12 mboka ihaa ya zi momihandjo,” Uugwanga a ti.
Uugwanga okwa ti nonande aavali taya kambadhala okukwashilipaleka kutya aanona yawo oya mona elongo, yamwe ohaya kala taya kondjo noku kongela aanona yawo omihandjo , ashike onkalo yokukala kondje yosikola kayi shi okwiinekelwa.
Okwa ti aanona mboka kaa yeli momihandjo ohaya adhika komashongo ogendji, ngaashi okwaahena olusheno,omeya nokulonga iilonga inaayi ukilako.
“Onkalo ndjoka ohayi thiminike woo aanona mboka yaali momihandjo ya kale taya kwatwa konkalo yokwaalandula osikola, yo yamwe taya ningi omategelelo inaa ga tegelelwa, yo taya kala inaaya itula miilongwa yawo omolwomashongo ngoka ya tsakaneke kondje yosikola,” Uugwanga ati.
Okwa itaala kutya uuna aanona yeli momihandjo ohashi ningile oonkalamwenyo dhawo oshipu molwaashoka ekwatathano lyawo naalongi ohali kala ewanawa, nolundji ohaya pukululwa kaalongi ethimbo kehe.
Ta indile aanangeshefa yopaumwene osho wo iilyo yomalelonongelo ya kwathele mokutunga omihandjo dhoosikola, yo aalongwa ya kale yeli megameno, nokuyanda omashongo ngoka hage ya adha.
Okwa ti oosikola dhimwe dhomoshitopolwa odha tunga po omihandjo dhawo dhodhene, naashika osha fupipike oondjila dhaanaskola, nokukala ya kalekwa pehala limwe. Okwa ti uuna aanaskola ayehe ya tungilwa omihandjo ohashi pupaleke onkalo yawo, yo taya kala tayi ilongo nawa osho wo okupukululathana.
Okwa ti iizemo otayi vulu okulunduluka noku ya ponkatu ombwaanawa uuna aalongi, aalongwa naavali taya longele kumwe mokuyambula po elongo nokweeta po onkatu ndhoka dhoopalela elongo lyaanona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here