Ya hiti omadheulogongi giifudhitho

0
52

LOIDE JASON

ONGWEDIVA-Omupevi minista guukalinawa nuundjolowele Juliet Kavetuna pamwe nomukalelipo gwAmerica Thomas Daughton oyali ye ende oshigongidheulo shina sha nelongitho lyiifudhitho kaaniilonga yuundjolowele.
Oshigongalele shika oshali sha unganekwa kehangano lyoM3 noCYMOT neyambidhidho lyomupresitende ngoka elile po iinima yomeendelelo nosho wo ombuto yoAIDS oku pitila mehangano tali ithanwa Centre for Disease Control (CDC).
Mbaka oyali wo ya kuthilwa ko kuuyelele nkene gumwe ena okwi ikelela oku kwatwa kombuto yoTB okupitila moontungwa po dhilaadhilo lyehangano ndyoka.
Kuuyelele wa tuminwa kiikundaneki okuziilila koombonge dhaAmerika washangwa ku Eric Aktin ngoka elilelo po okugandja uuyelele moshigwana, ota ti kutya oshi li sha pumbiwa okukala aantu ya gamenwa ngele taya sile oshimpwiyu mboka yena ombuto yo TB.
“Osha simana oku longitha iifudhidho nenge iidhindolithi yombepo kanuuvu mboka oshoka otayi hwepopaleke omufudho ngoka tagu zi komunuuvu ena ombuto ndjoka okuya komuniilonga guundjolowele,” a ti ngaaka.
Okwa kumagidha kutya onkee nee ngele iifudhitho mbika inayi longithwa nawa nena opuna uupu oku kala inaa yi gamena ngoka te yi longitha ngaashi shu uthwa. Okwa ti kutya uuministeli wuundjolowele owu na oshinakugwanithwa shoku gamena aaniilonga ya wo opo yaa ninge iihakanwa yombuto ndjoka pethimbo ndyoka taya ungaunga naavu.
Onkene oshigongalelelongo shika osha simana oshoka otashi tamununa uunongo nkene gumwe ena oku longitha iigamenitho noku yi zala ye, ya yeleka opo ya kale ya gamenwa.
Aaniilonga yaadha pomathele 200 oyali ya dheulilwa uunongo wokulongitha iifudhitho mbyoka nokwi igamena momadheuloshigongi shoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here