Aahondji naazaleki yoNAMA’s ya tseyithwa

0
118

PINEHAS NAKAZIKO

Windhoek – Ngaashi sha kala omukalondjigilile, nomalongekidho goshituthi oshitiheyali shethigathano shaahikingalo dhingi moNamibia (NAMAs) geli metifa, aalongekidhi yoshituthi shika oya tseyitha oonkulungu mokuzaleka, okumeyikapa nokuhondja iizalomwa yopashinanena, mboka oyo ta ya ka opaleka aawiliki yoNAMAs nuumvo.

Aalongekidhi mbaka oya ti oshituthi shoongalo kaashina aalanduli yiizalomwa ihashi kala naana shina omulyo gwatsa nawa, shoka sha eta opo ya kambadhale ya kale ya tothamo oonkulungu moonguwo nomokumeyikapa.

Ehogololo ndika olya kwatela mo aahondji yoonguwo yahamano, aameyikapi yatatu nomunongo momafufu gumwe.
Omukuluntu gwoNAMAs, Tim Ekandjo okwa ti oNAMAs otayi ompito koonkulungu ndhika opo dhi tseyithe iitalenti yadho moshilongo nomuuyuni awuhe kombinga yiitalenti yawo, yo ya mone ompito ombwaanawa okutula iitalenti yawo pamuthika gwopombanda.

Aahondji mbaka ongaashi nee, Nicoleen Menjono ngoka a valelwa moSwakopmund nokwa li i ilongele oonguwo dhe kosikola yoNIMT. Nicoleen okwa holokele mehangano lyoonguwo sho a li a ulike oonguwo dhe keuliko lyiizalomwa naahondji aashona oomvula ntano, dhaka pita. Melisa Poulton omuhondji dhingi ngoka a li iilongele okuhondja kwe moCapeTown.

Okwa kala nokuhondja okuza mo2012, nokwa li a toto po ehangano lye lyokuhondja lyedhina “House of Poulton.
Omanga Eneas Nghiponoka oku li oye omuzaleki nomu opaleki opo omuntu a monike nawa kolutu. Manga a li omushona okwa kala ehole iizalomwa nuufuuli, noku li ha longele ehangano lyoku opaleka aantu ya monike nawa lyoSignature’s Collection Namibia.
Lumiere ehangano ndyoka hali ningi uundjato waakiintu wopeke, nowuna omulyo gwoshiNamibia.
Ruberto Scholtz, oye omuhondji ngoka eli momvula ye yahugunina yokuhondja moArandis, koshipututdhilo sho NIMT, nokuli onkulungu mokuhondja iizalomwa.

Omanga Ingo Shanyenge naye omuhondji ngoka eshi gamena moshilandopangelo, nokwa kala noku ninga iizalomwa yoMatrika manga ali mosekundosikola. Mo2005 Ingo okwa li a tameke okunduluka uumbindja nokwa li keuliko lwotango koBrighton Fashion Week moEngland.
Hannah Nangula-Kolokwe oye omupaindi nomumeyikapi dhingi gwomoshipala, ngoka a li i ilongo okumeyikapa noku ninga iiizalomwa koCollege of the Arts, nokwa kala nokupainda uukadhona dhingi owundji moshilando.
Anna Hauwanga na ye omumeyikapi ngoka ali a ilongo okumeyikapa yemwene, nokwa kala nokumeyikapa aawiliki oyendji yopiituthi ya yoolokathana.

Omanga Merino Kandjii oye omuningi gwomafufu nokwa kala omukululi gwomafufu okuza mo1996.  Konima yoomvula 4, Merino okwa li ilongele oku ninga nawa omafufu nokukulula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here