Gwedhiiko ongushu kiilongomwa yomoshilongo

0
50

KuHelvy Shaanika

Ongwediva – Omuprima Minista gwaNamibia okwa ti ethigathanepo lili nawa lyomahupilo goshilongo kehe inali ikwatelela ashike ke yambuke po lyiiyalo yoshilongo shoka nenge kehwepopalo mewiliko lyasho, ndele olya kankamekelwa wo komukalo nkene aanangeshefa moshilongo shoka ta ya eta po.
Saara Kuugongelwa Amadhila okwa popi edhiladhilo ndika pethimbo lyuulalelo wa ningwa pOndangwa , mboka wu li oshitopolwa shokugongelela omauliko gIipindi gokomumvo gaNdangwa oshimaliwa.
Pahapu dhe, Namibia oshilongo hashi tumu pondje iimaliwa yasho, nokwa kumagidha kutya osha pumbiwa opo oshilongo shi ethe po omukalo nguka mbala ngaashi tashi vuluika.
Okwi itaala kutya ethimbo olya thika opo oshilongo shi pungule oshindji melongo nomadheulo ngoka taga kwatha opo oshilongo shi holole po iinima iipe osho wo oku gwedha ongushu kiilongomwa yomoshilongo.

Okwa indile noku kumika aanangeshefa yaNamibia opo ya joine oshitopolwa shuuhambudhi , nuugwedhi ngushu kiilikolomwa yaNamibia.
Okwa ti aanangeshefa mboka ya tokola oku ya muuhambudhi wiinima iipe ota ya vulu okulongitha omilandu dhepangelo ngaashi ngoka goku gamena oofabulika oompe, ngoka gwokuhumitha komeho ekoko lyoongeshefa dhomegumbo osho wo ngoka tagu humitha komeho uunangeshefa.
Okwi itaala kutya moku ninga ngeyi aanangeshefa otaya yambidhidha oonkambadhala dhoshilongo oku etapo oompito dhiilonga noku shonopeka engwandjulo lyomahupilo gaNamibia ndyoka hali etwa komakuyunguto momahupilo guuyuni.
Eshongo limwe lya taalela oshilongo olyo omukalo nkene oshilongo tashi taaguluka iimbinde mbyoka tayi kateke eetepo lyuuyamba osho wo ekoko momahupilo.

“Shika otashi ti otuna okuhwepopeka omuthika gwoshilongo shetu opo shi vule okutunga po iilongomwa osho wo omayakulo”
“Oku eta po sha okwo omukanka gwokutunga po uuyamba osho wo ekoko nenge enenepalo lyomahupilo.
Lyo eete po lyuuyamba neyokomeho pamahupilo olyo ekota lyoku etapo oompito dhiilonga nekandule po lyoluhepo.
Onkene osha simana kutse ongoshilongo tu fale komeho iilonga tayi eta po sha osho wo yi na ethigathanepo lili nawa ongo iikalimo yokuetapo eliko neyokomeho momahupilo.” Kuungongelwa-Amadhila a ti.

 Ominista Onkuluntu oya ti epangelo oli itula mo mokulundulula nokumbwalangandjeka omahupilo opo li longe nawa noshi nima shoku eta po oompito dhiilonga noku kandula po oluhepo.

Pahapu dhe epangelo otali endeleleke eyokomeho me ete po lyiiyalo ngaashi okwenditha, omalongekidho enditho, iikwankondo nomeya nopethimbo olyo tuu ndyoka otali dheula aaNamibia opo yi imonene oowino niitalendi yawo okuthitika omwaka gwokwaana owino ngoka guli miikondo konyala ayihe momahupilo gomoshilongo. Shika osha pumbiwa opo omahupilo gaNamibia ga kale ta ga longo pamuthika gwopombanda, kutya omoshitopolwa shopaumwene nenge omu shoka shepangelo.

Kuugongelwa-Amadhila okwa pandula oshigwana shaanangeshefa mOndangwa, unene sha landula etalelo po lye omasiku ga zi ko a ti, mbaka oya katuka oonkatu dhili nawa muuhambudhi wiinima osho wo mengushupaleko lyiilongomwa moshilongo.
“Onda hala ishewe okupandula ooyene yoongeshefa ndhika sho ya eta popepi omathaneko ga Namibia goku humitha omahupilo ge komeho oku ninga oshilongo hashi hambula iilongomwa yasho shene ngaashi naanaa sha thanekwa momathaneko geyokomeho lyopashigwana.
“Onda pandula wo komukalo ngoka Ondangwa tayi koko ya ninga oshilando shina oompito odhindji pamahupilo moka aapunguli pangeshefa taya vulu oku ya, ya pungule iimaliwa yawo,” osho a ulike.

Omauliko gIipindi nenge Ondangwa Trade and Industrial Exhibition, oga thanekwa ga ka kaleko pehulilo lyomwedhi nguka sigo opetameko lyomwedhi tu uka.

Ngaka ogo omauliko omatiheyali taga longekidhwa kElelo lyOndangwa.
Pethimbo lyuulalelo wowina opwa gongelwa oshimaliwa oodolaN$ 424 000, mokati kaamboka ya gandja oshindji omuna Conselect Engineers ngoka a gandja oodola N$50 000 ye FNB ta gandja oooN$45 000 omanga MTC a gandja ooN$40 000.
Oshipalanyolo shuulalelo osha li “Enkondopeko lyoongeshefa oku ninga oshilongo shiikwa fabulika”.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here