Julius “The Blue Machine”Indongo a simanekwa koyendji

0
135

SHIPI ELAGO

ONGWEDIVA-Iikungulu yomahaleloyambeko oya li ta yi inyenge komapandja goSocial Media, sho aaNamibia koombinga noombinga ya li ya wayimine uuyuni oku tyapula esindano lya Indongo “The Blue Machine’.
Efano lya Blue Machine okwa li ta li monika kooSocial Media odhindji na oye a li oshipopiwa shesiku unene tu Osoondaha ya zi ko.
Kundana okwa li a yi moonkundathana na Joseph Benhard ngoka a li eendelele oku tu pa eyamukulo kutya esindano lyaIndongo oli li limwe lyomomasindano omanene moNamibia onkene oshigwana oshi li mondjila sho ta shi li tyapula.
Benhard ta tsikile ta ti Julius Indongo okwa tula epandela lyoshilongo pombanda unene tuu sho a sindanene epaya lyuuyuni muEurope moka hashi kala oshidhigu.

Okwa ti Indongo ye mwene oku li omukondjithi ke shi omubokisi ta ti omukondjithi muudhano woongonyo oye ngoka ha longo nuudhiginini oku dhenga oongonyo itaa shuna monima, omanga omubokisi oongoka ha kambadhala okulongitha uutechnika niineya moringa a sindane uudhano.

Ashike okwa ti Indongo okwa li a katuka nokuumba dhaKahandja okuza ngaa pokangendjo kotango sigo okahugunina.
Okwa ti shoka a ndhindhilike muIndongo osho shoka kutya Indongo okuna omutima guudhano wombokisa na okuna oshilongo Namibia komutima ta ti shika oshi li oshiholelwa oshiwaanawa ku kehe okanona okaNamibia kena ohokwe nomaudhano, kutya ngele oto dhana wa manamo ngoye owuna ohokwe yoshilongo nena oto ka adha omasindano ogendji.

Okwa ti uunona na wu ilongele ku Indongo, ngele owa hala okumona omasindano, oshi li sha simana opo wu tameke wa tota nokudhenga uuhandja wapama opo wu ete uutile momukondjithi gwoye.

Okwa ti ngele Indongo okwa li a kambadhala okuninga utilikisa/niineya mokapale ando oshe ke mu ningila oshidhigu unene sho a li ta kondjele moEurope moka, ngele owa dhana uudhano wa hamakasha nena oto vulu okunyokomwa.

Julius Indongo okwa li a dhengemo Ricky Burns nokuilikolela epaya lyo WBASuper-Lightweight okuzilila komatokolo ngoka ga li ga gandjwa kaagandji yiitsa ngaashi tashi landula mpa 120-108,118-110,116-112 noku gwedha komasindano ge ga ninge 22 momalugodhi 22.
Uudhano owa li wa dhanenwa mo Glasgow shaScotland moBritania

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here