Kansela a pula aagundjuka ya tote oopoloyeka

0
92

MARIA
NAMUPALA

ONIIPA – Kansela goshikandjohogololo Oniipa Jerry Ngwena okwa indile aagundjuka ya kambadhale, noku tota po oopoloyeka osho wo oompito dhiilonga kuyo yene manga epangelo tali kambadhala li ya tsakaneke ondjilakati.
Kansela ndhika okwedhi popi omasiku ngaka pethimbo yamwe yomaagundjuka yomoshikandjohogololo shoka, taya taambako iilongitho yawo mbyoka ya pewa kiikondo ya yooloka, opo ya ka yambule po nokukwatha oopoloyeka dhawo dhi hume komeho.
“Onkalo yokwaahena iilonga mokati kaagundjuka eshongo enene moshilongo shetu, ashike shika itashi ti natu kale owala twa lala momagumbo twa tega omana ga gwe megulu, natu longe mpoka tatu vulu tse twi ikongele iilonga kutse yene noku yambula po oonkalamwenyo dhetu,” Ngwena ta ti ngaaka.

Okwa pandula aagundjuka oyendji moshikandjohogololo mboka ye wete noyi itaala kutya omutumba ethete, ta ti yamwe oyi imanga kumwe noya tota po oopoloyeka dha yooloka mono tayi ilongele kuyo yene yo yi imonene shomondjato, ya vule okwi ikwatha.
Ta ti naya kambadhale onkatu kehe taya vulu mokukondjitha ondjala, oluhepo nonkalo yokwaahena iilonga mokati kawo, te ya dhimbulutha kutya ngele oya mwena ya tegelela epangelo yo itaa ya nyangadhala kuyo yene ota ya ihepitha owala.

“Oyendji yomaagundjuka yetu omo owala yeli momagumbo mo ya lala, yo inaaya hala noku kwatha aavali, anuwa oya hala epangelo li ya monene iilonga, ashike yamwe inaya hala okwi ikongela iilonga oshoka oyena eitaalo lya puka kutya epangelo otali ya etele iilonga yeli momagumbo ya lala, onkalo ndjika nayi hulithwe po ne tamu tula uukuni kumwe mu etepo oopoloyeka tadhi tungu no tadhi kandula po oluhepo nondjala,” Kansel Ngwena ta tsikileko ngaaka.

Kansela okwa ti oshilongo ohashi tungwa aluhe uuna aagundjuka ya kwatela komeho iilonga niinyangadhalwa yehumokomeho, onkee oyo aaleli yokomongula yo naya longithe ethimbo manga lili po, yo ya vule okutunga nokuhumitha komeho oshilongo paliko.
Okwa ti epangelo nalyo ohali kambadhala noku monena oopoloyeka ndhoka dha tothwamo tadhi longo nawa, okupewa omakwatho osho wo iilongitho, a ti iilongitho mbika hayi gandjwa ohayi pupaleke iilonga yooyene yoopoloyeka, yo taya longo noku likola mo sha moopoloyeka dhawo ndhoka yena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here