mEenhana mwe ya omaroobota

0
123

OMUTOOLINGHUNDANA

EENHANA – Odoolopa yaEenhana ya mona omalamba omeendjila omafiku aa.Eshi oshikando shotete eshi omindilo/omalamba okukwafela ovashingi vomatuwa va paafane omalufo mokupingafana a hovela oilonga mEenhana Etitano la dja ko.
Etulo moilonga lomalamba aa ola kolekwa komupopiliko wopolifi moshitukulwa Ohangwena Shisante Kaume Itumba.
Itumba okwa pandula elelelo lodoolopa yaEenhana mokweeta oshilandopangelo shoshitukulwa shaHangwena pomufika weedoolopa dikwao.Omalamba okwa tulwa mondjila ya dja kOshigambo ya enda lwopoVTC, moshitauwa shopopepi nombaanga yoFNB mEenhana nomondjila yakula ya dja koKongo ya uka kOnhuno pomahooli Onawa mEenhana.

Omunambelewa wopolifi okwa kumaida ovashingi aveshe novalongifi voitauwa ve luufe keeveta nokomashikulafano omeendjila kuhenukwe oiponga inai teelelwa pomalamba. Okwa dimbulikifa yo ovashingi kutya, keshe umwe oku na okweenda nombapila yae yokushinga efimbo keshe.

Okwa ti ovashingi vahapu opo tava pashukile eelamba domeendjila lwotete notava pumbwa ekwafo lovapashukili veendjila. Ta fatulula kutya omundilo utilyana otau ulikile omulongifindjila a kanghame, omundilo wa fa omwiidi mutalala otau ulikile omulongifindjila a pite po, nomundilo ushunga otau kunghilile omulongifindjila ngee okwa fika nale momalamba a endelele, ashike ngeenge ina fika mo na kulame.

Kakele komaluvala eelamba natango moitauwa omu na omishangelo dopedu, pe na omadidiliko pomukunghulo nomoshitauwa, no pe na omishangelo dokuyandja omhito kovaendi vokolupadi.

Ouyelele aushe ou otau ka yandjwa kopolifi pefimbo tava kala peendjila opo pa tulwa omalamba nokutaulukifa ounona ovo tava i ilo tava di keefikola. Ovalongifi vondjila, ova teelelwa ve luufe keeveta domeeendjia .
Omupopiliko wopolifi ota ti, ovashingi novalongifi voitauwa vomomudingonoko inava ika kuwilikwa komalamba nokwa didilikwa vahapu hanga va etifa oiponga mepingafano. Eshi, osha pendula ehalo mopolifi i tokole kukala pomalamba e li mondjila ya pita mEenhana okudja koKongo wa yuka kOnhuno osho yo pomalamba aa opo FNB mokati kodoolopa yaEenhana ngolongo ovalongifi voitauwa tava ulike eshiivo loilonga yomalamba.

Itumba ta weda po kutya, ovalongifi voitauwa aveshe nava lundulule omikalo dolwiikiledi nokuluufa keeveta deshingo,nande ova kale va ikilila kweenda shito moshitauwa shakula ihava kulama. Omanga inaa pa holoka oiponga ikenyeneka, opolifi oya mona omhumbwe okupashukila ovalongifindjila aveshe ku yepwe oiponga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here