Ya dheulilwa uuteku wiingulu

0
63

LOIDE JASON

OUTAPI-Aatekuli yiingulu kEtunda moshitopolwa shaMusati oya li ya pewa ootundi nkene yena oku kala aatekuli naalandithi yiingulu ya pyokoka oshiwike sha piti.

Oshigongidheulo shika osha tamekele petameko lyomwedhi nguka pombelewa yoshikandjohogololo shOutapi.
Omadheulo ngaka oga ningwa sha landula ekwatho lyoshimaliwa oku ziilila koSocial Security Commision no Univesiti yaNamibia Central Consultancy Bureau (UCCB)okupitila momudheuli i ithikamena ngoka a pyokoka mokutekula iingulu.

Kafua Sackeus ngoka a dheula aanafaalama mbaka okwa hokolola kutya oya dheulilwa ngashingeyi nkene yena oku kandula po omashongo ngoka ta ge ya po omanga taya tekula iingulu. “Omashongo ngoka oga kwatela mo iikulya, oonkondo, iipalutha yomegumbo, omaunongononi noshowo omalandulathano guunamapya,” Sackeus ati ngaaka.

Okwa ti kutya nonando Namibia natango oha landa onyama yiingulu kondje yoshilongo uuhupilo womegumbo kombinga yiingulu onkee ngaa uudhigu oku uvako. Sackeus ngoka ena onzapo yoMaster moshilongwa Sustainable Agriculture okuza koUnivesiti yaStellnbosch okwa ti uunamapya iipindi mbyoka ya pumbwa oku simanekwa unene kwaamboka yeli muyo. Okwa ti uunamapya nawu kale oopelesenda dhi li 50 omanga iipindi wo nayo tayi kala yili poopelesenda 50 opo aanafaalama ya wape oku tula mo oonkondo dha yeleka yo ya vule okuninga omapenda mwaashoka. Omadheulo ngaka oga gumu iipalanyolo oyindji mwakwatelwa oku valitha iingulu, nkene yi na oku silwa oshipmwiyu pethimbo ndyoka yo yi wa pe oku koka nawa .

Mbaka oyali woo ya longwa nkene yena oku kala ya kondolola ondando yiikulya opo kaa ya kanithe oshindji .
Oya li wo ya longwa noya mono uunongo mpoka taya kala noku landa iingulu iiwanawa noku yi tekula ngaashi koshilongo shopuushiinda shetu South Africa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here