Aagundjuka yaAuala ohaya kwathathana

0
106

‘Pethimbo ndika oshiketha shetu osha futile nokukwathela aalongwa 12, mboka tayi ilongele ookoosa dha yooloka miiputudhilo ya yooloka moshilongo’

MARIA NAMUPALA

ONIIPA – Aagundjuka moshitayingerki shaAuala mongelki yaELCIN oya tsikila natango nokugongela oshimaliwa, opo ya yambidhidhathane monkalamwenyo.

Aagundjuka mbaka ohaya longekidha iinyangadhalwa ya yooloka nokugongela oshimaliwa okunkondopeka oshiketha shawo.
Omuwiliki gwaagundjuka moshitayi shika Esther Nyanyu Sakaria moonkundathana naKundana okwa koleke ndhika, a ti omolwomukundu neshongo lyokwaahena iilonga mokati kaagundjuka osho wo ompumbwe yoshimaliwa shokwiilongitha, yo oya tokola opo ya kale noku kwathelathana mpoka tashi vulika.

Sakaria okwa ti opo ya adhe elalakano ndika oya dhika po oshiketha mono haya pungula oshimaliwa shoka haya gongele okupitila miinyangadhalwa ya yooloka , naashika oha ye shi longitha okukwatha aanaskola mboka yi iyadha yeli mompumbwe yoshimaliwa shokwiilongitha, nenge shoku humitha komeho nokwoopaleka iilongwa yawo.

Oshitayi shaAuala oshina omagongalo gahetatu, nomuwiliki okwa ti aagundjuka ayehe yomwaangaka ohaya kuthombinga miinyangadhalwa ye ya pamba. “Omolwomashongo ngoka aagundjuka oyendji ya taalela, omvo 2015 otwa li twa gongala notwa kundathana shoka tuna oku ninga opo tu yambidhidhe aagundjuka ooyakwetu mboka ya pumbwa omakwatho,” Sakaria ta ti.

Okwa ti eshongo enene ya mono mokati kaagundjuka oondika kutya oyendji yomuyo moshitayi shawo oyi iyadha yeli momagumbo yaana shoka taya ningi, noya pumbwa okukumikwa ya konge oosikola , yo yi imonene uunongo. “Pethimbo ndika oshiketha shetu osha futile nokukwathela aalongwa 12, mboka tayi ilongele ookoosa dha yooloka miiputudhilo ya yooloka moshilongo, dhimwe dho mwaandhika ongaashi Plumbing, Carpentry, Iikwamalusheno (Electrical) nosho tuu, aanaskola yamwe oya futilwa iilongwa yawo moNAMCOL,” Sakaria osho a koleke ngaaka.

Okwa dhimbulutha aagundjuka kutya opo ya pondole mu kehe oshinima taya longo oya pumbwa okwiimanga kumwe nokulonga muukumwe okwoopaleka oonkalamwenyo dhawo, noku kala aagundjuka yena ongushu moshigwana.
Okwa pandula aagundjuka sho aluhe ha yi itulamo miinyangadhalwa mbyoka haya ningi, nokugongala poongundu dhomalwiimbo nopiigongi mpoka haya tsakanene aluhe nokutungathana.

Sakaria okwa tumbula wo kutya molwomashongo ngoka ga taalela oshiputudhilo shaasita poPaulinum, aagundjuka yomoshitayi shaAuala otaya gongele natango oshimaliwa, opo ya kwathele moshikumungu shoka. Okwa kundanwa oshiputudhilo tashi nana nuudhigu kombinga yokufuta omeya nolusheno, naagundjuka mbaka oya tokola opo ye shi yambidhidhe. Sakaria okwa ti kutya yo otaya longo wo neitulemo oshilonga shuudiakoni moshigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here