Aalandithi momapandaanda ya tidhagulwa mOutapi

0
339

‘Ngele okanona oka tilehi oshiyaha shuukuki nena owa tegelela aantu mbaka yi idhenge. Ngoka taka pewa ombedhi olye’

LOIDE JASON

OUTAPI-Aalandithi yomomapandaanda mondoolopa yOutapi moshitopolwa shaMusati oya ti elelolyondoolopa otali yonagula iinima yawo kaashi li mondjila sho tali ya tidha mo momapandaanda.

Mboka ya popi na Kundana oshiwike shayi oyati elelo lyondoolopa olya tumu opolisi opo yi kwateko iinima yawo omanga yo taya landitha okukongela aana ya wo omboloto noshikwiila shesiku kehe.

Aalandithi ngashingeyi oya pula elelo lyondoolopa ndjoka opo li vule li ya pe oombapila opo ya landithe momapandaanda.
“Ngele omuntu owayi komatala ka kuna aalandi yeli nawa. Oho zi ko ashike noshimaliwa oshishona yo iinima otayi ningi nayi shoka ka shi li mondjila nande,” Evula Elise a ti ngaaka.

Okwa ti ye mondoolopa moka okwa landithila mo uule wethimbo ele moka ya li aniwa ya wapa oku pewa oombapila dhokulandithila momapandaanda ihe muni okwa tindi thiluthilu.

Ashike omukuluntu pitithi melelo ndyoka Ananias Nashilongo okwa ti muni okwa hala ashike aantu ya landithile mpoka puna uundjolowele ihe kashishi shaampoka.

Nashilongo okwa ti muni okwa tunga uundjugo pomahala gokulandithila oshoka okwa hala uundjolowele na itaka pitika nande omuntu ta landithile pehala inaali opalela okulandithilwa.

Okwa ti ngele omuntu okwa pitikwa a landithile ngaashi oshiholelwa mpoka ta pu ende aanuuvu yu uka koshipangelo etapu hakukilwa nena iinima mbyoka otayi kukuta ndele konima yethimbo ombepo ngele ya pepe ontsi oyo tuu ndjoka otayi yi kiikulya yo iikulya mbyoka tayi ka ehameka aantu yalwe.

Okwa gandja woo oshiholelwa kutya ngele mboka ya pewa epitikilo nena aalandi otaye ki iiwatelela pomahala gaanangeshefa shoka tashi ke eta aanangeshefa ya ulike elelo omunwe.

Aalandithi oya ti kutya yamwe otaya landithile momapandaanda oshoka muni oha landitha uutala kaantu yevulithe puyaali.
Shoka Nashilongo a ti kusho kutya opu na yamwe yomaalandithi mbaka ya futa uutala omanga yeli momapandaanda ngele shoka osha ningwa nena muni oha kutha onkatu shiikololela koompango nomalandulathano opo okatala ka gandjwe po.

Mboka ya nyenyeta kutya etompelo lyawo okuya momapaandanda ooshoka elelo ndyoka lya indika aantu ya landithe yena uunona uushona.
Nashilongo kwaashika okwa ti osho shili na osha ningwa nelalakano opo ya keelele omalugodhi noontamanana momatala.
“Ngele okanona oka tilehi oshiyaha shuukuki nena owa tegelela aantu mbaka yi idhenge. Ngoka taka pewa ombedhi olye? osho Nashilongo a pula ngaaka.

Okwa ti wo kutya uunona mbuka owa pumbwa okuputudhwa momukalo omwaanawa opo ya ka kale aaleli aawanawa komungula.
Oshoka aniwa ngele uunona mbuka owa putuka montaneho yaantu yomangandja naatukani konima yokunwa nena otawu yonayuka.
“Uunona nawo owuna uuthemba woku putudhilwa okukalamwenyo kuli nawa,” Nashilongo ati ngaka.
Sho Kundana a popi nomupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaMusati Warrant Lineekela Shikongo, okwa ti kutya yo ongaakaleki po yooveta nelandulathano oya longa ashike shoka ya pulwa ya longe, ihe hayo ya tula po oveta yoku tidha mo aalandithi momapandaanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here