Elemotho ta simanekwa nepapa lyokupondola monkalamwenyo

0
36

SABINA ELAGO

WINDHOEK- Elemotho Gaalelekwe omuhikingalo omuNamibia otaka pewa epapa lyokupondola oshindji monkalamwenyo [Lifetime Achiever’s Awards], pethimbo lyoshiithanene shegandjo lyomapole kaahikingalo noonkulungu moondjimbo muNamibia nenge [Namibian Annual Music Awards (NAMAs)] 2017 pOmbaye ongulohi yonena. Omunedhina moshimpungu shoongalo nomusika moNamibia, Elemotho okwa tamekele okwiimba shafuudhano momumvo 1997. Okuza mpoka olweendo lwe lwokwiimba nokuholola po onngalo olwa koko megumbo osho wo pondje yaNamibia. Naashika oshe mu fala komahala nomahala hoka a ithanwa opo eki -imbile ko aaholi yomusika niiyimbo.

Iilonga yaElemotho yokuiimba oya koko nawa naashika oshe mu fala kokule mokuiimba oongalo dhe poompito odhindji, muAfrika noshowo muEuropa nongeyi okwa fala omusiki ye momakutsi gaapulakeni oyendji yendji muuyuni.

Oondjimbo dhe nomusiki ye ndjoka yu udha oshindji noyi na omaitjo ga yoolokathana ohayi pandulwa kaaholi yomusiki apehe mpoka e yi dhana. Ondjila ye yokuiimba pomuthika gwopaigwana oya tamekele momumvo 2006 sho a li a ithanwa a ka kuthombinga moshiithanene oshinene shomusiki shedhina Durban Awesome Africa Music Festival osho wo moku kuthombinga moshituthi shoondjimbo shedhina African Movie Festival in Tarifa, Spain, naashika osha ka landulwa ketalelopo lye lyuule womwedhi gumwe moSpania moka a kuthombinga
miituthi yoondjimbo nomusiki ngaashi Territorios moSeville nosho wo Festizaje moJaen.

“Otwa nyanyukwa notu uvite etumba moku gandja esimano ndika lya shewa konkulungu ya simana ndjika, oshoka yo oye li ilongela. Onkulungu yoshili ndjoka hayi imbi omusiki yonena yoshiAfrika noya simana nokupandika kaaNamibia, kaaAfrika nokaaEuropa wo” osho Omunashipundipitithi gwaNAMA’s, Tim Ekandjo a ti. Ekandjo okwa ti omusiki yaNamibia kashishi oshinima sha tameke ohela, ihe aaNamibia oya kala nokupulakena nokudanisa komikwelengendjo nook madhengo gomusiki ndjika okuza pomimvo dhomilongo 90. Uushili mbuka hawu tyapulwa ngeyi, oweetwapo kiilonga yuunkulungu woonkulungu dha nkulungupala na yimwe yaandhika oyo Elemotho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here