FNB a gandja ookompiuta koOVCs

0
42

‘Otu uvite nawa sho tatu vulu okukwatha aanona mbaka oyo ye li aanongononi, oondohotola, aalongi osho wo aaleli yetu yomonakuyiwa’

HELVY SHAANIKA

Oshiketha shoFirst National Bank of Namibia Foundation Trust osha gandja ookompiuta noprograma yoICT kaanona yoothigwa naamboka yeli moluhepo pondoolopa yaNdangwa.
Omenendja yOmangeshefelo moFNB kiitopolwa yokuumbangalantu, Desderius Afunde oye a gandja iilongitho mbika yi na ongushu yoodola omayovi N$150 000.

Afunde sho a popi pegandjo lyiilongitho mbika okwa ti FNB Namibia okuna oshinakugwanithwa okunkondopeka ehumokomeho lyuunongo mboka tawu eta ethiko pamwe muukalinawa wopaliko, osho wo mokusoshimpwiyu kutya omahupilo ga kwatelamo ayehe otaga tsikile nokuya komeho aluhe moshilongo. Okwa ti FNB oku uvite nawa okukwatha aanona 650 mboka haya yakulwa kehangano lyedhina Oonte.

“Otu uvite nawa sho tatu vulu okukwatha aanona mbaka oyo ye li aanongononi, oondohotola, aalongi osho wo aaleli yetu yomonakuyiwa”
“Ongushu yelongo nesimano lyokumona uunongo wa pumbiwa oshinima tashi nenepala omathimbo ngaka. Noshitsa shopokati mwaashika osho elongitho lyuuteknologi mboka we eta po, omikalo omipe dhoku gandja oshikalimo oshipe shelongo osho wo iikwathitholongo iipe tayi endele pamwe nelongo ndyoka,” Afunde a ulike.

Okwa tumbaleke iilonga yOonte OVC sho ehangano ndika lya dhana onkandangala moku pa aanona oohandimwe oompito opo mbaka ya kale yethike pamwe naanona ooyakwawo monkalamwenyo. Shika oye shi ningi mokuhumitha komeho einyengo pamahupilo, oku ukitha komeho ekoko lyopamahupilo, oku eta po oompito dhiilonga okukutha po oluhepo nokushonopeka okwaathike pamwe.

Pahapu dhe opo ongushu yelongo yi opalekwe, osha pumbiwa okuhwepopeka eputuko lyaanona aashona, osho wo okutunga oosikola niipumbiwa ayihe yi na sha nelongo mwa kwatelwa naandyoka lyopashinanena hali pitile muuteknologi.
“Omolwetompelo ndika tse otwa nyanyukwa okukuthombinga moshinyangadhalwa shika.

Otwa hala wo oku kumika aaNamibia yalwe opo wo ya gandje shoka ye na okukwathela omahangano 12 omayambidhidhwa ngoka geli momusholondondo gwaFNB Happiness Store, mungoka mwa kwatelwa ehangano lyOonte OVC,”osho a ti.
Pethimbo a taamba ookompiuta niilongitho mbika Omupitithiwiliki gwOonte OVC Petrina Shiimi, okwa ti okulonga aanona yOonte ookompiuta otashi ya etele elunduluko enene unene sho oyendji yomuyo ya za monkalo yoluhepo.

Okwa ti endiki ndika olya adhika opo lye eta po oshilongwa hashi ithanwa Oonte Computer 4 Kids e-Iearner tashi lalakanene okuhuepopeka omuthika gweilongo guunona, molwashoka opolohalama ndjika oya kwatelamo omusindalongo gwomoosikola dhaNamibia.
“Ongushu yeilongo mokulongitha okompiuta osho wo okuninga okompiuta oshitopolwa shelongo lyomunona osha pupaleke eilongo lyawo miilongwa ayihe nosha kwathele wo ehumokomeho lyaanona mokwiilonga elaka osho wo uunongo woku fatulula iilongadhalwa melongo” osho a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here