Ondjele yomeya gEfundja osho ya hwepopala

0
40

‘Konyala omagumbo 36 moshitopolwa shaHangwena oga monithwa iihuna kefundja, nosha thigi aantu tayi i hilile po122 yaana mpoka taya kala’

MARIA NAMUPALA

EENHANA – Omupopiliko gwelelo lyoshitopolwa shaHangwena Panduleni Nepembe okwa yelitha kutya ondjele yomeya gefundja mOhangwena oya hwepopala ngaashingeyi. Nepembe ndhika okwedhi popi kuyele oshiwike shika moonkundathana ndhoka a ningi na Kundana.
Iihakanwa yefundja oyindji okwa lopotwa ya shuna komalukalwa yago, konima sho omeya tageende guuka pevi nonkalo pethimbo ndika otaku hokololwa yuuka kuuhwepo. Aakalimo oyendji yokomalukalwa hoka kwali omeya oyali ya tululwa.
Efundja olya hakanapo iitopolwa yokoniilo yoshilongo, tali thigi aanamagumbo oyendji momikunda dha yooloka pongalangala, nokohi yomeya. Nepembe tati konyala omagumbo 36 moshitopolwa shaHangwena oga monithwa iihuna kefundja, nosha thigi aantu tayii hilile po122 yaana mpoka taya kala.
“Onkalo yomeya gefundja muMaalitsa oya thiminike elelo lyoshitopolwa shetu li yamukule mbala kompumbwe, nokugandja omakwatho gomeendelelo yo ya tululule mboka ya gumwa kefundja, ya kale pomahala ga gamenwa,” Omupopiliko tati ngaaka.
Elelo lyopashitopolwa olya tulapo omandiki gatatu pethimbo ndyoka, opo ya kalekemo aantu mboka ya gumwa koshikumungu shoka, omandiki oga totwapo woo mekwathelo yehangano lyokamusinda okatiligane (Namibia Red Cross Society).
Oshiwike sha ziko ngoloneya goshitopolwa Usko Nghaamwa pamwe naaniilonga melelo lyoshitopolwa oyali ya talelepo omahala ngoka ga gumwe kefundja, noya mono kutya onkala oyuuka kuuwanawa niihakanwa oyindi oya shuna komahala gawo gomalukalwa, konima sho ondjelo yomeya ya hwepopala.
Nepembe tati tango oya talelepo endiki lyOhangwena B hono ya tseyithilwa kutya aanamagumbo oyendji oya shuna komalukalwa gawo, nopuna owala aashona mboka taya kala ya shuna mule womukokomoko goshiwike shika.
Oya talelepo woo endiki lyokOmafo hono oko kwali kwa tulululwa aantu oyendji, naanamagumbo oyendji oya shuna komikunda dhawo. Omupopiliko okwa holola enyanyu lye tati nonande efundja lya yonagula, aantu ngaashingeyi oya vulu okushuna komalukalwa gawo, yo ya ka tsikile noonkalamwenyo dhawo dha kehe siku ngaashi yali nale.
Ta pula mboka yah ala okutulululwa yaye komahala galwe oko yaka kalele opo sho efundja tali keya koomvula dhokomeho yaa kiiyadhe muupyakadhi, yeshi ninge mbala lyo epangelo li tale kutya otali yambidhidha ngiini mwaashika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here