A pumbwa oshimaliwa opo a ye kuAmerica

0
132

SABINA ELAGO

WINDHOEK- Treza Cooper okwa mono omasindano methigathano lyoSouth African Finals of Performing Arts , naandika olye mu egululile omweelo gwoku ka kuthombinga methigathano lyopauyuni nenge World Championships tali ka kalako moLos Angeles, USA muJni nuumvo.
Cooper okwa sindana oombandi yoshingoli noshisiliveli mokati kaakuthimbinga yeli oma-3000 methigathano ndyoka.Omasindano ngaka okwe ga mono pamwe nekopi moshitopolwa shokuiimba nokudaanisa

“Okuthigathana po naakuthimbinga yeli 3000 oshinima tashi tilitha, oshoka oku mona nkene aantu yi itulamo nuunkulungu wawo osho wo niitalendi oshali shili oshitilithi nuunene tuu shono ngame opo ndali tandi ilongo. Ngame onda yi ko hoka noshitalendi shandje nontseyo kutya omuntu owuna okwi ilongekidha esiku kehe okusoshimpwiyu kutya ngoye owu li nawa wu vule yalwe uuna wa thikama komeho gaagandji yiitsa. Onkene ohashi uvitha nawa okutseya kutya ngoye omusindani unene tuu sho wa zi mokati kaaniitalendi oyendji” osho a ti.

Cooper okwa ti nonando okwa li neshongo lyoku mona omuyambidhidhi shika inashi mwiimba okuya komeho nokusindana. “Inandi ya ndi ilongekidha, molwashoka opwa li ethimbo limwe nda dhiladhila kutya ngiika itandi yi, na ishewe oshali oshidhigu okwiinyenga, no ka nda li ndina iipumbiwa ayihe nda pumbwa oku kuthombinga, ihe nando ongaaka onda kondjitha ashike noku ninga sho nda tegelelwa okulonga molwashoka onda yile nelalakano lyokulonga nawa nokwiilonga sha oshipe,”Cooper a fatulula.
Okwa ti okwa li a hwamekwa okulonga nuudhiginini sho a mono nkene yalwe yi itulamo miinyangadhalwa yawo. Okwa ti ethigathano ohali longo aantu oshindji kutya iitopolwa yawo oya yoolokathana kehe gumwe. “Ondi uvite etumba okukalela po Namibia, nonando natango kandina omukwatheli, ngame ondi ilongekidha okuya kethigathano ndyoka. Onda nyanyukwa nonda hala ethimbo li thike mbala opo ndi ye hoka oshoka omathigathano ohaga hwameke noku kumika, uuna omuntu wa tala aantu taa longo noku ninga shoka ye hole niishewe ohaya kala yuuvite nawa moku shi ninga. Ondi itaala kutya omathigathano ngaka oga egululile aaNamibia yalwe iiyelo okukuthombinga methigathano ndika” Cooper a ti.

Cooper nayakwawo yatatu mboka inaa ya tumbulwa komadhina molwashoka aanona natango , oya pumbwa konyala ooN$450 000.00 opo ya vule oku ka kuthombinga methigathano lyopauyuni nenge World Championships moLos Angeles, shaUSA muJuni nuumvo. Oya pumbwa okugongela omwaalu nguka ogo iifuta ya pumbiwa kOkommittee longekidhi yoshiithanene shika, yo mbika otayi longithwa okufuta oovisa, oondhila, omahala gokulala, uuteke wokuya moshiithanene, iikulya, osho wo iimaliwa yomondjato.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here