Pwe ya oombuto ihaadhi tila oluteni

0
124

HELVY SHAANIKA

Ongwediva – Uuministeli Wuunamapya Omeya nOmakuti owa eta po omaludhi giikunomwa gi ili no gi ili ngoka ihaa ga tila oluteni ni ishewe ohaga gandja eteyo lili hwepo.

Omaludhi giimeno mbika oge ya po ongoshizemo shelongelokumwe lyopamapekapeko pokati kEpangelo lyaNamibia nEhangano lyuuyuni
Lyiikwalute nenge [International Atomic Energy Agency (IAEA] opamwe nehangano Lyiikulya nUunamapya. Elongelokumwe ndika olya tamekele omumvo 2009 nelalakano lyalyo enene oku eta po iimeno yi na omaukwatya omape unene tuu ngele tashi ya koluteni ndoka lwa ninga ngashingeyi ondjigilile moNamibia.

Iimeno oyo tuu mbika oyi na wo uukwatya wokuhupa inaa yi yonagulwa po kiipuka ya yooloka mbyoka hayi yono po iimeno yaanafaalama pethimb ndika.

Iimeno mbyoka ya eta po oombuto oompe oya kwatelamo omahangu, iilyawala, oofukwa noombundufukwa nomakunde. Iimeno mbika iipe oyi na uukwatya woku pita methimbo lyomvula inaa yi gwana omanga wo tayi gandja eteyo olindji. Kakele kokupita moluteni iimeno mbika ihayi lika po nuupu kuupuka mboka wu hole okulya po iikunwa momapya gaanafaalama. Shika osha konekiwa sho mokati kayo inaa mu monika iimbambala yi shi ku tumbulwa osho wo sho mbika inaa yi ponokelwa komikithi dhiimeno.

Sigo oompaka aanafaalama yomoKavango Uzilo noKavango Uninginino, Oshikoto nOmusati oya kuthombinga moshinima shokulonga ombuto ndhoka hadhi vulu okupita moluteni nuupu.

Pahapu dhUuministeli wUunamapya omukalo nguka gokulundulula uukwatya wiimeno ogwa za nale methele mumvo eti 20.
Ihe nando ongaaka osha kutha ethimbo lyomimvo 30 opo omapekapeko ngaka ga vule okulongithwa moku kuna iimeno.
Elundululo lyuukwatya wiimeno ohali etwapo mokufika nokuminikila oombuto dhiimeno mbika noonte dha-X osho wo oonte dhilwe oompe dhopaunongononi unene tuu ndhoka dhe endele pamwe neyokomeho miilonga yiikwalute yopambili nopamahupilo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here