Aaniilonga ya tyapula esiku lyawo mEenhana

0
49

MARIA NAMUPALA

EENHANA – Aanashilonga ya za koombinga noombinga dhoshilongo Omaandaha oya dhana nokutyapula esiku lyawo, mEenhana moshitopolwa shaHangwena.
Esiku lyaanashilonga ohali dhanwa omumvo kehe mesiku lyotango lyaMai, nonuumvo osha ningi oshikando oshiti-29, tali tyapulwa moshilongo omanga muuyuni, lya dhimbulukiwa oshikando oshiti-129.
Nuumvo esiku olya tyapulwa kohi yoshipalanyolo “Okuyela uuthemba nongushu yaanashilonga okupitila miilonga tayi kalelele, noku nkondopaleka eliko nemona lyoshilongo”. Aanashilonga yiikondo ya yooloka mwa kwatelwa naawiliki mepangelo lyoshilongo oyali ya gongala mpoka noku tyapula esiku lyawo. Omupresidente goshilongo Omundohotola Hage Geingob okwa popitha aanashilonga mesiku lyawo, nokuya yelithila uuwanawa wesiku ndyoka.
Omundohotola Geingob moshipopiwa she okwa kumike aanashilonga ya simaneke iilonga yawo, yo aagandji yiilonga ya topolelathane noshigwana iiyemo yiilonga yawo. Ta ti eitulemo moshilonga kehe to longo olya pumbiwa,noku longa nomukumo ohashi eta eteyo ewanawa pehulilo.
Omupresidente okwa pandula ayehe ya gongala mpoka nokutyapula, yo ya uve etumwalaka lyawo, nokwa gwedha po kutya otaya lalakanene aantu ayehe moshilongo ya kale yena iilonga yongushu naambyoka tayi oku yambula po noku hwepopeka oonkalamwenyo dhawo, noku huma komeho.
Okwa pula wo omahangano omakalelipo gaaniilonga, ga kale aluhe haga popile aaniilonga miikumungu ya yooloka, go ga gandje uuyelele mboka wa pumbiwa, ta gwedha po kutya aawiliki yomahangano naya kale yena ekwatathano ewanawa naaniilonga.
Omutse gwoshilongo ogwa yelitha kutya oshikumungu shoondjambi dhaaniilonga otashi dhana onkandangala muuyuni, nokwa pula aagandji yiilonga moshilongo ya talulule oondjambi dhaaniilonga yo nayo ya kale woo taya mono oondjambi dhili hwepo. Okwa ti eliko nemona lyoshilongo ohali nkondopalekwa uuna aanashilonga moshilongo haya mono oondjambi dhili hwepo. Ta pula aaNamibia ya longele kumwe yo taya nanene kombinga yimwe ya vule okuyambula po oshilongo paliko.
Okwa gwedha po kutya omukundu gokwaahena iilonga moshilongo otagu vulu okukandulwa po, uuna aantu ayehe taya longele kumwe, yo aanangeshefa taya eta po oompito dhiilonga.
Okwa ti okuna omukumo neinekelo kutya uuna iiputudhilo yuungomba yiindjipalekwa moshilongo otashi hwepopeke noku kandulapo onkalo yokwaahena iilonga, konima yomadheulo ngoka haga gandjwa. Aanashilonga oyali taya nyanda nokwiimba oondjimbo niidhano tayi tangumuna aanashilonga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here