Eendjaba mbali moshikandjohoololo shaKongo

0
112

OMUTOOLINGHUNDANA

OKONGO –Ovakali moshikandjohoololo shaKongo ova ninga omafiku va tila eendjaba deenyasha edi da tyanghaula omapya moshikandjo osho omafiku aa.
Ouyelele owa kolekwa komunambelewa omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Shisante Kaume Itumba.
Itumba ta yelifa kutya, oshiwana osha dengela opolifi nombelewa yakansela kutya moshikandjohoololo otamu linyenge ookahenge. Kansela woshikandjohoololo shaKongo Fanuel Ndadi okwa koleka kutya endjaba mbali oda enda moshikandjohoololo osho.
Ndadi okwa koleka kutya, eendjaba da pitila petale laMufilonga oda dilila koshitukulwa shaShikoto, tashi dulika da tauka moshikunino shoinamwenyo. Okwa ti eendjaba mbali eenyasha oda tokaula eedalate domapya pomikunda opo da pita Ombuudiya , Omupanda, Olupale, Oshikuni nEloololoo opo nee da ka tyanghaula nai nokulya omatanga mepya laPaulus Hailonga kOkashakati kaKalenga.
Ndadi ota ti opolifi novanambelewa vefiloshisho loinamwenyo ove di shikula okudja pOluhapa di dje mokati kovanhu. Ndadi ta ti, oshiwana inashi tila vali osheshi oda udika vali da tyanghaula omapya moAngola, nonande tashi dulika daalukile vali moNamibia.
Ndadi ta kumaida oshiwana shokomikunda domaulifilo shi kale sha kotoka, shaashi haendjaba adike hadi ende momidingonoko odo ndee oifitukuti yomaludi ohai dulu kwiinyenga mofuka. Ta lombwele oshiwana shi li vangeke okweenda omaufiku shaashi oifitukuti ohai kala tai endaenda oufiku.
Okwa kumaida ovashingi vomatuwa va kotoke vaha shakene neendjaba, ta kunghilile vali ovanamapya ngee ova udu omixwalakato momapya oufiku, nava kwashilipaleke kutya omuxwalakato owoimuna ile owoifitukuti. Kwaavo hava dengele ombelewa yakansela mokati koufiku okwe va pula va kwashilipaleke kwaashi shi li po,omanga omunhu ina denga ongodi, ta ti oudjuu keshe woifitukuti mokati kovanhu nau lopotwe kombelewa yakansela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here