MediPark Fc oye Kakukutu moSocial league

0
76

SHIPI ELAGO

ONGWEDIVA-Osipana yokatanga kokoompadhi yaMedipark otayi pangele oshitaafula shoosipana hadhi kuthombinga muudhano mboka wanuninwa aadhani aakulu, mboka ihaa ya dhana we mooliha.

Medipark ngashingeyi oku na iitsa 13 konima yomaudhano gatano moka a sindana po gane nokudhana shi thike pamwe oshikando shimwe.
Ashike nando ongeyi oku li a endjwamo kuStandard Bank ngoka ngashingeyi naye ta fudha pothingo ye niitsa yi li omulongo, shika ota shi ti Medipark ita vulu nando okudhana uulangedhi oshoka ote kiiyadha ta yalula oonyothi molwashoka Standard Bank ota keelelwa pombanda. Kakele koosipana ndhika mbali Katima United naye oku li wo ta keelelwa oshoka oku na iitsa omulongo pehala etitatu momusholondondo gwoosipana ashike okuna ookoola ooshona oku yelekanitha naStandard Bank.

Oosipana dhilwe otadhi monika dha teka nale omukumo ashike osipana yi shi okutalika oondjoka yaalongisikola yomoSeko yaMweshipandeka ndjoka ya li ya tameke nuunkundi petameko ashike ngashingeyi ota yi itumbu po pevi ta yi endelele.

Mweshipandeka Teachers ngaashi ya tseyika oyi li ngashingeyi pehala etine niitsa ihamano nongele oosipana dhilwe odha dhana okalimba komakutsi nena oomitiri ota ya vulu ye ke dhi ulukile komutse gwOndjamba sho oliha ndjika ta yi keya pehulilo. Osipana yoPenny Pinchers oya tula mo ongela yokonima na ota yi ulike yafa inaa yi itulamo we muudhano oshoka oya li ya ndopa oku holoka pomaudhano ogendji nolwindji oya li ya toolwa iitsa.

Enyakwa lyuudhano mbuka lyomvula twa zi Unam Engineering Staff ota yi shongola na ota yi ulike yafa tayi nana nuudhigu pethimbo ndika.

Ongwediva All Stars naOld Mutual ota ya etelele okano kohi lyoshitaafula .
Ehuliloshiwike ndika Unam Staff Team ota ka ya mondambo naOld Mutual, omanga Mweshipandeka Teachers ta ya ka tsakanena nOngwediva All Stars mEtihamano.
Mosoodaha otwa tegelela uudhano wehuliloshiwike dhingi pokati koKatima United na Medipark, uudhano auhe otawu dhanenwa mokapale koseko yaMweshipandeka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here