Embugaleko nali hulithwe po

0
77

MARIA NAMUPALA

UUKETE – Okwa konekwa aakalimo yomomukunda Uukete moshikandjo Oniiwe nomikunda dhilwe inaaya nyanyukilwa eteto lyomiti ndyoka taya holola kutya otali eta embugaleko unene koombinga ndhoka.Aakalimo yaahoka oya holola euvo nayi lyawo, taya popi kutya omiti otadhi tetwa unene nembugaleko otali dhana onkandangala noya hala li kale lya hulithwapo mbala.
Oya yelitha kutya omiti ndhoka tadhi tetwa ohadhi landithwa kaantu yeli komikunda dhilwe.

SalomNamupala ngoka oye omupopiliko gwaakwashigwana okwa holola euvo nayi ndyoka lili pamushangwa, taya holola kutya oshilongo otashi mbugalekwa nongashingeyi oshafa owala ombuga, aantu taya tete omiti noku dhi landitha osho wo iikuni, nonande eigidho tali ningwa esiku nesiku ku yandwe embugaleko moshilongo.

Taya popi kutya oya hala omikunda ndhoka dhi kale nompango ya kwata miiti ndjoka tayi gamenene po noku kaleka po uunshitwe wu li megameno.

“Otatu indile opo aakwashigwana ya longele kumwe nopolisi osho wo oshikondo shoku gamena iihwa ya dhindemo ombepo ndjoka ya puka maakwashigwana yokumbugaleka oshilongo, yo ya kwashilipaleke kutya omiti moshiheke odha kalekwa po megameno,” taya popi ngaaka momushangwa gwawo.

Oya ti ita ye ki idhidhimikila omuntu ta mangwa nomiti,otaya katuka onkatu yomeendelelo yo tayi ikuthile oveta momake gawo yo yene.
Mboka haya landa omiti niikuni ohaya ende aluhe uusiku noya konekwa ha ya zi ombinga yuuninginino.

Aakwashigwana oya pula ooyene yomikunda ya katuke onkatu opo ku yandwe embugaleko, taya popi kutya oya hala okukalekapo iihwa , yo ya kale woo yena ominzile momidhingoloko dhawo, dho omiti dhimwe dhi ya pe iipalutha, yo ya kale taya mono omvula ya gwana.Oonkundathana ndhoka twa ningi na mwene gwomukunda Uuyoka moshikandjohogololo Onayena Kleopas Indongo, okwa ti komikunda hoka otaku lopotwa aakwashigwana taya tete omiti sha pitilila yo oyendji ka yena oombaapila dhokudhi teta, okwa pula aakwashigwana opo ya gamenenepo uunshitwe, yo ye wu kalekepo ngaashi shu uthwa. “Oshinima shino shaantu taya tete oshiheke osha londa unene pombanda koombinga ngaashi Okankolo, yo taya ka landitha kuuninginino hoka, otashi yemateke noonkondo oshoka oshilongo otashi mbugalekwa unene, yo aantu mboka taya tete omiti ka yena oombaapila ngaashi hashi ningwa aluhe kutya omuntu ngele okwa hala omiti ohayi koomwene gwomukunda nenge komukalelipo gomukunda gontumba ye ta pewa ombapila yepitikilo opo aye moshiheke moka,” Indongo ta ti.

Ta gwedhapo kutya poombelewa dhUunamapya pOnayena opuna omiti dha kwatwa, sho yamwe mboka yaa hole oveta nelandulathano ya tete omiti nokudhi tuta uusiku no yali ya kwatwa oshoka anuwa inaya enda ondjila ndjoka hayi endwa uuna omuntu a hala a ka tete omiti dhe.

Okwa pula ngoka ena ehalo lyokuteta omiti a kale ha pula omapitikilo, yo taya tala mpoka opo puuwanawa nokuteta ihe haku mbugaleka ngaashi tashi ningwa pethimbo ndika.

Ta gwedhapo kutya uunshitwe owa pumbwa oku gamenenwapo naangoka te ki itsuwa ta mbugaleke ota ka katukilwa onkatu yomeendelelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here