Obazaala yiikulya niilongomwa yokomake

0
74

SABINA ELAGO

WINDHOEK- Oonakuhola iikulya ya dhoga otaya ka tokoka omalaka mOlyomakaya sho kehe gumwe taka lola oondya dha yooloka ndhoka dha longekidhwa kehangano lyAaholike yaakalelipo shilongo moNamibia.Oondya osho wo iilongomwa mbika otayi ka landithilwa pendiki lyomuthigululwakalo lyaFranco Namibian Cultural Centre (FNCC) mpoka aanadiplomate mbaka taya ka longekidha obazaala yopaigwana yiikulya osho wo iilongomwa yokomake.Obazaala ndjika ontiheyali otayi ka ulikilwa okuteleka nelongekidho lyiikulya kaaMalaysia naaTurkeiye, yo aahiywa taya vulu ihe okulola iikulya mbyoka ya longekidhilwa. Pahapu dhomupopiliko gwoFNCC Alexandrine Guinot, omalandithilo ngaka ge eguluka oga talikako ongo ehala mpoka omithigululwakalo dhiilongo yi ili no yi ili hadhi ya pamwe osho wo mpoka aantu yiigwana yi ili no yi ili haya tsakanene.Oombelewa dhaanadiplomate moNamibia otadhi ka teleka iikulya yokiilongo yawo osho wo oku ulika iilongomwa yokomake okuza kiilongo yawo. Ota pa ka kala wo aadhani yopamithigululwakalo ya za muuyuni auhe.

“Obazaala ohayi eta pamwe aanadiplomate yiilongo ya kalelwa po moNamibia, okutyapula oondya dha yoolokathana osho wo omithigululwakalo dha yoolokathana.Oto ka vula okulola iikulya yokoSpain pamwe naambyoka yokoIndonesia, koKuba naambyoka yokoMalaysia mesiku limwe , shoka omuntu wa pumbwa osho ashike okuthika poFNCC,”osho Guinot a ti. Okwa ti oombelewa dhaakalelipo shilongo omulongo 16 osho wo aauliki yiilongomwa yeli omugoyi otaya kuthombinga mobazaala ndjika nuumvo . “Mbaka otaya ka landitha iikunwa, osho wo iilongomwa ya yooloka okuza kiilongo yawo, iimaliwa mbyoka tayi zi momalanditho ngaka otayi ka gandjwa koopoloyeka ndhoka hadhi hadhi yambidhidhwa kehangano lyAaholike yaanadiplomate mbaka,” osho Guinot a ti. Ota pa ka kala iinyandwa tayi dhanwa kooembassi ngaashi ya Japani taya ka dhana oshidhano hashi ithanwa Kendu osho wo ombelewa yaKomufala gOpombanda gwaIndia taya ka ulika Oyoga. Oonkulungu naanyanyudhi yaNamibia ngaashi Lize Ehlers osho wo ongundu yaadanisi yOYO Dance troop otaya ka dhana wo poshiithanene shika.

“Elanditho lyomambo gaNamibia osho wo aateleki yaNamibia oyo yamwe taya ka kala wo petyapulo ndika nuumvo. Ota pu kala uutala wiilandithomwa okuza koAngola, China, Cuba, France, Ghana, Japan, Kenya, Portugal, Russia, Spain, SACU, Turkey, India, Malaysia, USA naNigeria. Iilongomwa oya kwatelamo iilonga ngaashi mbyoka ya Iyaloo, Works of our Hands, Namibian Chefs Association, Penduka/Kauna, Tom’s Batik, Mammadu Orphanage, Namibia Book fair, OYO Dance Troup, naLinda,” osho Guinot a koleke.

Guinot okwa ti ngaashi hashi kala aluhe omumvo kehe poshiithanene shika ota pa kala wo iinyangadhalwa yuunona, niiyemo ayihe tayi zi momalanditho ngaka otayi ka gandjwa komahangano omayambidhidhwa ngoka gena sha nonkalonawa yuunona moNamibia.
Iitelekela otayi tameke potundi 10h00 sigo otundi 14h00, okuyamo posheelo itapa futwa sha.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here