OGastritIs oshike (gastric)?

0
541

Ohatu mono ovanaudu vahapu tava ehama medimo. Luhapu paShiwambo ovanhu ohava ti omunhu okuna endjadja. Opuna ngaho oshipulifo ngee endjadja oudu umwe auke ile hano pamwe osha kwatela mo oinima ihapu. Pamadilaadilo ange, endjadja oshitya hatu shi longifeni, ashike inashi ukilila naanaa oudu umwe auke ndele osha kwatela mo oinima ihapu oyo hai etifa ouyehame medimo. Eshi ohandi shi koleke ngaha shaashi ovanhu vahapu otave uya koipangelo ngeno vena endjadja, ndele eshi ta va konaakonwa ota va hangika ve na omikifi dilili noku lili domedimo. Nena ohatu tofamo ashike umwe womomikifi odo hadi eta omunhu a kale ena ouyehame medimo, oGASTRITIS. Oshitya eshi gastritis otashi ti edimo loovene (stomach) olina inflammation (la tilyana), ile la kukuka meni (erosion), lina oipute meni.

Oupyakadi ou ohau dulu okuholoka diva diva (acute), ile tau holoka moule wefimbo lile (chronic). Ovanhu vamwe ohaveshi ufana oGastric, ashike eshi osha puka, shaashi gastric edina limwe lepunda (stomach). Keshe umwe okuna epunda (stomach) (gastric). Oshitya eshi shi li mondjila okulongifa osho Gastritis.

Gastritis ohai etwa koshike?
Gastritis ohai etwa koinima tai landula:
omalodu mahapu sha pitilila
ostressa
okukunga kuhapu
omiti dimwe po, ngaashi brufen
oembakiteli ngaashi Helicobacter Pylori (H. Pylori)
onyango
Omadidiliko elipi taa ulike kutya omunhu okuna oGastritis?
Okumbilingwa
Okukunga
Okukunga ohonde
Omhepo ihapu medimo
Ouyehame medimo
Edimo itaa li lungu nawa oikulya
(indigestion)
Okaku (hiccups)
Ekanifo lehalo loikulya
Onyata ilaula, ile ina ohonde
Gastritis ohai kolekwa ngahelipi
(Diagnosis)
Ndokotola woye okuna ku ku pula omapulo oukwatya wouyehame woye. Okuna yoo oku ku pula kombinga yofamily, nongee oupyakadi ou oha u hange vamwe yoo vekuli popepi. Okuna yoo oku ku pamadala medimo. Otashi dulika nee a pule omakonaakono taa landula:
Eminikilo lomedimo nomomandjandja (upper endoscopy)
OEndoscopy oka paipi kena okafano, haka piti mokanya ndele taka uka medimo nomo mandjandja. Ndokotola ota tale nee meni ngee omuna oupyakadi woGastritis. Otashi dulika a kufe okakonaakonwa (biopsy) opo ka talwe molaboratory.

Oultra sound scan yomedimo (Sonar)
Ultrasound skan oyo ku tala edimo alishe nosho yoo oiloyo ikwao yomedimo ngee oili tuu nawa

Ohonde
Ohonde oyo ku tala ngee omunhu okwa tika ohonde ihapu molutu, nosho yoo oku konga ombakiteli oyo ha yi etelele ogastritis

Onyata
Monyata namo oha mu dulu oku talwa ngee ombakiteli eyi hayi dulu ku eta ogastritis omo ili. Ohamu talwa yoo ngee omuna ohonde.
Gastritis ohai hakulwa ngahelipi?
Ngee sha kolekwa kutya omunhu okuna ogastritis, ndokotola ote ku pe epango la kwatela mo:
Elundululo loikulya ngaashi: ino lya ondungu nosho yoo oikulya ina eespices
Ino nwa omalodu sha pitilila. Ino nwa omalodu inoo lya
Omiti doAntacids, odo hadi shunifa pedu oacid medimo

Omiti doku keelela oululu medimo
Antibiotics doku dipaya mo ombakiteli yedina H. Pylori
Ngee oshi etifi shogastritis sha hakulwa, ogastritis nayo ohayi shuna. Ovanhu vahapu ngee va hakulwa nawa, unene tuu ngee oshi etifi sho gastritis osha monika ndele tashi hakulwa, ohava kala nawa lela ndele tava veluka.

OGastritis ngee inai hakulwa, osha nyika oshiponga?
Ogastritis ngee inai hakulwa, omunhu ota kala ena oupyakadi woku ehama medimo efimbo lile. Opena yoo oupyakadi wokankela yomedimo (gastric cancer), oyo hai dulu ku etwa kombakiteli H. Pylori, ngee inai hakulwa nawa. Eshi ohashi holoka meeperecenta dishona ngaho. Omunhu ngee ina hakulwa nawa ndele okuna ogastritis, ota kala yoo a tila okulya, noshiviha otashi dulu oku kana. Omunhu ngee ena ouvela womedimo oshiwa a ye pundokotola wae ile koshipangelo, ouvela u konaakonwe. Luhapu ovanhu ohava ti ashike okuna endjandja, ashike ngaashi sha popiwa metetekelo, oshitya endjandja osha kwatela mo omaupyakadi mahapu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here